Drukuj

INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent

W GRUPIE PRACOWNIKÓW: dydaktycznych

WYMIAR ETATU: pełny

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 4 stycznia 2022 r.

LINK DO STRONY: wel.wat.edu.pl

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 1 lutego 2022 r.

Przewidywany zakres obowiązków:

Wymagania od kandydatów:

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

Dokumenty do pobrania na stronie bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Dokumenty należy składać w terminie do 4 stycznia 2022 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: +48 261 839 050

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany numer kontaktowy i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.


INSTITUTION: Military University of Technology-Faculty of Electronics

CITY: Warsaw

POSITION: assistant

IN THE GROUP OF EMPLOYEES: teaching

TIME EMPLOYMENT: full

DEADLINE FOR SUBMITTING OFFERS: January 4, 2022

WEBSITE: wel.wat.edu.pl

PLANNED EMPLOYMENT FROM: February 1, 2022

Expected scope of duties:

Admission requirements:

The competition application should include:

Documents should be submitted till January 4, 2022:

Additional information can be obtained by telephone: +48 261 837 571

The files sent by e-mail containing personal data should be password protected. After sending the documents, please call the contact number indicated and provide the password for the files.

The selected candidates will be interviewed.

Selected candidates will be informed about the date of the interviews by phone.

Military University of Technology reserves the right to resign from adjudicating the competition without stating a reason.

The final decision to recruit a person selected by the competition is taken by Rector.

Offers that do not meet the formal requirements and all other offers, except for the offer of the selected candidate, will be destroyed within 30 days from the end of the recruitment process.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 18 listopada 2021 o godz. 08.16 Robert Drygas