Baner BIP

INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: Adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: Inżynieria Lądowa i Transport
DATA OGŁOSZENIA:  20.08.2021 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT:   20.09.2021 r.
LINK DO STRONY: www.wig.wat.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: geodezja podstawowa, geodezja fizyczna, geodezja satelitarna

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

I. Wymagania od kandydata:

 1. spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018r., pozycja 1668.);
 2. tytuł naukowy doktora inżyniera w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport;
 3. specjalność: geodezja fizyczna, geodezja podstawowa lub pokrewne;
 4. dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 5. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie niezbędnym do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz działalności naukowej i badawczej;
 6. doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych i publikowaniu ich wyników w punktowanych czasopismach naukowych;
 7. doświadczenie w prezentacji wyników prac badawczych na konferencjach naukowych;
 8. otrzymanie naukowych nagród indywidualnych będzie dodatkowym atutem;
 9. doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych;
 10. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z następujących przedmiotów: geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna, geodezja podstawowa i satelitarna, geodezja podstawowa i astronomia geodezyjna, układy odniesienia w geodezji, analiza i modelowanie danych geodezyjnych, geodynamika, metody numeryczne w geodezji i/lub pokrewne;
 11. umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność;
 12. doświadczenie w analizowaniu wyników satelitarnych geodezyjnych technik pomiarowych (obserwacje GPS, dane z misji grawimetrycznych) i charakterystyk pola grawitacyjnego oraz umiejętność ich przetwarzania w środowiskach obliczeniowych, m.in. MatLab, umiejętność wykonywania pomiarów grawimetrycznych oraz umiejętność ich opracowania i analizowania;
 13. znajomość graficznych programów komputerowych Generic Mapping Tool i Corel;
 14. minimum 3-letnie doświadczenie w pracy zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem prac badawczo-rozwojowych.

 II. Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. życiorys zawodowy (CV) zawierający informację o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 4. odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r., poz. 1000),
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
 7. oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 8. oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,
 9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Wzory dokumentów dostępne na stronie: https://bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

III. Dokumenty należy składać w terminie do 20.09.2021 r.

 • osobiście: w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Lądowej  i Geodezji WAT, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; bud. 58, pok. 11;
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji , 00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego  2 – decyduje data wpływu do WAT;
 • pocztą elektroniczną / faksem: / (+48) (22) 261-83 9569

Uchybienia formalne, które spowodują odrzucenie oferty: brak kompletu dokumentów wymienionych w punkcie II.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: (+48) 261 83 96 92

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany/wskazane numery kontaktowe i podać hasło do plików.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej procedury zatrudniania na stanowisku wykładowca, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

 


 

INSTITUTION: Military University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Geodesy
CITY: Warsaw
POSITION: Lecturer
DISCIPLINE: civil engineering and transport
POSTED :  20.08.2021 r.
EXPIRES:  20.09.2021 r.
WEBSITE www.wig.wat.edu.pl
KEY WORDS: geodesy, physical geodesy, satellite geodesy

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

I.  Admission requirements:

  1. fulfillment of the requirements set out in Art. 113 of the Act of July 20, 2018 Law on Higher Education (Journal of Laws of 2018, item 1668);
  2. scientific title of doctor of science in civil engineering and transport (technical sciences);
  3. specialization: physical geodesy or related;
  4. good knowledge of Polish in speaking and writing;
  5. knowledge of English in speaking and writing at the level necessary to conduct didactic as well as scientific and research activities;
  6. experience in conducting scientific research and publishing their results in scored scientific journals;
  7. experience in the presentation of research results at scientific conferences;
  8. receiving individual scientific awards will be an advantage;
  9. participation in the projects financed from public funds;
  10. experience in conducting classes in the following subjects: physical geodesy and geodetic gravimetry, fundamental and satellite geodesy, geodesy and geodetic astronomy, geodetic reference frames, analysis and modeling of survey data, geodynamics, numerical methods in geodesy and/or related;
  11. ability of analytical thinking, independence, teamwork, availability;
  12. experience in analyzing: the results of satellite geodetic measurement techniques (GPS observations, data from gravimetric missions), gravity field and the ability: to process them in computing environments, including MatLab, to perform gravimetric measurements and process them;
  13. knowledge of Generic Mapping Tool and Corel graphic software;
  14. a minimum of 3 years of professional experience with a focus on research and development works.

II. The competition application should include:

1.  a letter of application to the Rector of the Military University of Technology,
2.  candidate’s questionnaire,
3.  CV,
4. copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate's qualifications,
5.  a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act,
6.  a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force,
7.  a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime,
8.  a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of  rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract,
9.  a declaration on the full use of civil rights,
10. a declaration stating whether MUT is the core or non-core workplace for the applicant.

Document templates available on the website: https://bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

III. Documents should be submitted till 20.09.2021 r.

 • in person to the secretary's office of the Faculty of Engineering and Geodesy at the front desk, Military University of Technology, Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St, building 58, room 11;
 • by post: at the Military University of Technology, Faculty of Engineering and Geodesy, 00-908 Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St.;
 • by e-mail/fax: / (+48) (22) 261-83 9569

Formal defects that constitute an absolute ground for the rejection of a tender are lack of documents mentioned in point II.

Additional information can be obtained by telephone: (+48) 261 83 96 92

Files sent by e-mail containing personal data should be password protected. After sending the documents, please call the indicated contact numbers and provide the password for the files.

The contest will be adjudicated no later than two weeks from the deadline for submitting offers.

The competition is the first stage of the recruitment procedure for the position of a lecturer specified in the Statute of the Military University of Technology, and its positive outcome is the basis for further proceedings. The final decision to hire a person selected in a competition is made by the Rector.

The University reserves the right not to adjudicate the competition without giving any reason.

The university does not provide housing.

After the end of the selection process, offers that do not meet the formal requirements and all other offers, except for the offer of the selected candidate, shall be destroyed after one month from the end of the competition procedure.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 20 sierpnia 2021 o godz. 14.24 Tomasz Matyjaszkiewicz