Baner BIP

NUMER REFERENCYJNY: IOE-ZSO-ASB-20

INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent badawczy, pełny etat, podstawowe miejsce pracy
DYSCYPLINA NAUKOWA: ELEKTRONIKA
DATA OGŁOSZENIA: 19.01.2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.02.2021
LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: technika terahercowa, spektrometria, powielanie częstotliwości, obrazowanie struktur wewnętrznych, urządzenia optoelektroniczne.

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi) 

Kandydat powinien posiadać wiedzę i doświadczenie praktyczne związane z techniką terahercową, optoelektroniką, elektroniką oraz spektrometrami terahercowymi. Powinien mieć praktyczne umiejętności w obsłudze terahercowych spektrometrów TDS i FTIR oraz powielaczy częstotliwości i układów do obrazowania struktur wewnętrznych. Powinien mieć umiejętności preparatyki próbek do spektrometrii terahercowej oraz analizy wyników pomiarów z wyżej wymienionych układów pomiarowych.

Do obowiązków aplikanta będą należały udział w realizacji projektów badawczych.

 

I. Wymagania od kandydata:

 • spełnienie wymagań określonych w np. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 poz. 85);
 • stopień magistra inżyniera, w dyscyplinie fizyka lub automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • przynajmniej cztery lata doświadczenia w pracy w zespołach badawczych;
 • uczestnictwo w projektach badawczych dotyczących techniki terahercowej, w szczególności spektrometrów terahercowych;
 • dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach recenzowanych z listy JCR, dotyczących techniki terahercowej, optoelektroniki, elektroniki;

 

II. Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Wzory dokumentów dostępne na stronie: https://bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

 

III. Dokumenty należy składać w terminie do 15.02.2021 r.

 • osobiście: w Sekretariacie Instytutu Optoelektroniki, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; bud. 136, pok. 114;
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 – decyduje data wpływu do WAT;

Uchybienia formalne, które spowodują odrzucenie oferty: brak kompletu dokumentów wymienionych w punkcie II.

Aplikacja powinna być opatrzona numerem referencyjnym: IOE-ZSO-ASB-20

 

IV. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: (+48) 261 83 96 96

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

 


 

REFERENCE NUMBER: IOE-ZSO-ASB-20

INSTITUTION: Military University of Technology, Institute of Optoelectronics
CITY: Warsaw
POSITION: Research assistant, full time, (primary place of employment
DISCIPLINE: Electronics
POSTED: 19.01.2021
EXPIRES: 15.02.2021
WEBSITE www.wat.edu.pl

KEY WORDS: terahertz technique, spectrometry, frequency multiplication, imaging of internal structures, optoelectronic devices

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

The candidate should have knowledge and practical experience related to the terahertz technique, optoelectronics, electronics and terahertz spectrometers. She/He should have practical skills in operating terahertz TDS and FTIR spectrometers as well as frequency multipliers and systems for imaging internal structures. She/He should be able to prepare samples for terahertz spectrometry and analyse the results of measurements from the above-mentioned measuring systems.

The applicant's duties will include participation in the implementation of research projects.

I. Admission requirements:

 • meets the requirements determined in art. 113 of the "Law on Higher Education and Science", July 20, 2018, (Journal of Laws of 2020, item 85);
 • Master of Science in Engineering, in the disciplines of Physics or Automation, Electronics and Electrical Engineering
 • minimum four years of working experience in scientific research teams;
 • participation in research projects on the terahertz technique, in particular terahertz spectrometry and imaging;
 • experience in working with terahertz TDS and FTIR spectrometers and frequency multipliers,
 • 5 peer reviewed journal publications from JCR list in the field of the terahertz technique;

II. The competition application should include:

 • a letter of application to the Rector of the Military University of Technology,
 • candidate’s questionnaire,
 • CV,
 • copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate's qualifications,
 • a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act,
 • a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force,
 • a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime,
 • a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract,
 • a declaration on the full use of civil rights,
 • a declaration stating whether MUT is the core or non-core workplace for the applicant.

Document templates available on the website:

https://bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

 

III. Documents should be submitted till 15.02.2021

-    in person: to the secretary's office of the Institute of Optoelectronics at the front desk, Military University of Technology, Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St, building 136, room 114;

-    by post: at the Military University of Technology, Institute of Optoelectronics, 00-908 Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St.;

Formal defects that constitute an absolute ground for the rejection of a tender are lack of documents mentioned in point II. 

The application should have a reference number: IOE-ZSO-ASB-20

 

IV. Additional information can be obtained by telephone: (+48) 261 83 96 96

The competition will be adjudicated within two weeks from the deadline for submission of offers.

The competition is the first stage specified in the Statute of the Military University of Technology of employment procedure as an academic teacher, and its positive resolution is the basis for further progress. The final decision on employing a person selected in the course of the competition is made by the Rector. The Military University of Technology reserves the right not to resolve the competition without giving a reason. The University does not provide accommodation.

At the end of the recruitment process, offers that do not meet the formal requirements and all other offers except the offer of the selected candidate are destroyed after one month from the day of the competition procedure completion.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 19 stycznia 2021 o godz. 10.12 Tomasz Matyjaszkiewicz