Baner BIP

NUMER REFERENCYJNY: 1-IOE-ZTL-ASBD-20

INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny, pełny etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: ELEKTRONIKA

DATA OGŁOSZENIA: 14 października 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14 listopada 2020 r.

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: technika laserowa, lasery dużej mocy CW, optyka laserów, propagacja wiązek światła w atmosferze,

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi) 

Kandydat powinien posiadać wiedzę i doświadczenie praktyczne związane z techniką laserową, militarnymi zastosowaniami laserów i propagacją wiązek światła w atmosferze. Powinien wykazywać się teoretyczną i praktyczną umiejętnością projektowania, analizy oraz badań układów optycznych transformujących wiązki laserowe oraz umiejętnością matematycznej analizy procesów zachodzących podczas propagacji wiązek laserowych w atmosferze. Kandydat powinien wykazywać się praktyczną umiejętnością programowania w środowiskach MATLAB oraz LabView oraz mieć doświadczenie w pracy z programami do modelowania zjawisk fizycznych takich jak Mathcad lub COMSOL Multiphysics. Do obowiązków aplikanta będą należały udział w realizacji projektów badawczych, prowadzenie zajęć dydaktycznych.

I. Wymagania od kandydata:

 • spełnienie wymagań określonych w np. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668);
 • przynajmniej cztery lata doświadczenia w pracy w zespołach badawczych;
 • uczestnictwo w projektach badawczych dotyczących techniki laserowej, laserów dużych mocy CW
 • dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach recenzowanych z listy JCR, dotyczących techniki laserowej, laserów dużych mocy CW, pomiarów wiązek laserowych.
 • biegła znajomość programowania w środowisku MATLAB, LabView, Mathcad, Origin;

II. Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Wzory dokumentów dostępne na stronie bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

III. Dokumenty należy składać w terminie do 14 listopada 2020 r.

 • osobiście: w Sekretariacie Instytutu Optoelektroniki, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; bud. 136, pok. 114;
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 – decyduje data wpływu do WAT;

Uchybienia formalne, które spowodują odrzucenie oferty: brak kompletu dokumentów wymienionych w punkcie II.

Aplikacja powinna być opatrzona numerem referencyjnym: 1-IOE-ZTL-ASBD-20

IV. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: (+48) 261 83 96 96

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.
Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postępowania konkursowego.


REFERENCE NUMBER: 1-IOE-ZTL-ASBD-20

INSTITUTION: Military University of Technology, Institute of Optoelectronics

CITY: Warsaw

POSITION: Research and teaching assistant, full-time employment

DISCIPLINE: Electronics

POSTED: October 14, 2020

EXPIRES: November 14, 2020

WEBSITE www.wat.edu.pl

KEY WORDS: laser engineering, high power CW lasers, laser optics, propagation in atmosphere

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

The candidate should have extensive knowledge and practical experience regarding the laser engineering, in particular high power CW, military application of lasers and propagation in atmosphere. The candidate should demonstrate the ability of theoretical analysis, practical designing, and characterization of laser optics for high power lasers. Mathematical skills sufficient to perform analyses of physical processes during laser beam propagation in atmosphere are also required. The candidate should have proper programming skills in MATLAB and LabView environments and should be familiar with Mathcad or COMSOL Multiphysics in order to perform physical phenomena modelling.

I. Admission requirements:

 • meets the requirements determined in art. 113 of the "Law on Higher Education and Science", July 20, 2018, (Journal of Laws of 2018, item 1668);
 • minimum four years of working experience in scientific research teams;
 • participation in research projects in the field of high power CW lasers, laser beam characterization, military application of lasers
 • peer reviewed journal publications from JCR list in the field of laser engineering, high power CW lasers, laser beam characterization, etc.;
 • programming skills in MATLAB, LabView and proficiency in Mathcad, Origin environments;

II. The competition application should include:

 • a letter of application to the Rector of the Military University of Technology,
 • candidate’s questionnaire,
 • CV,
 • copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate's qualifications,
 • a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act,
 • a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force,
 • a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime,
 • a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract,
 • a declaration on the full use of civil rights,
 • a declaration stating whether MUT is the core or non-core workplace for the applicant.

Document templates available on the website bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

III. Documents should be submitted till November 14, 2020

 • in person: to the secretary's office of the Institute of Optoelectronics at the front desk, Military University of Technology, Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St, building 136, room 114;
 • by post: at the Military University of Technology, Institute of Optoelectronics, 00-908 Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St.;

Formal defects that constitute an absolute ground for the rejection of a tender are lack of documents mentioned in point II. 

The application should have a reference number: 1-IOE-ZTL-ASBD-20

IV. Additional information can be obtained by telephone: (+48) 261 83 96 96

The competition will be adjudicated within two weeks from the deadline for submission of offers.

The competition is the first stage specified in the Statute of the Military University of Technology of employment procedure as an academic teacher, and its positive resolution is the basis for further progress. The final decision on employing a person selected in the course of the competition is made by the Rector. The Military University of Technology reserves the right not to resolve the competition without giving a reason. The University does not provide accommodation.

At the end of the recruitment process, offers that do not meet the formal requirements and all other offers except the offer of the selected candidate are destroyed after one month from the day of the competition procedure completion.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 14 października 2020 o godz. 10.00 Robert Drygas