Baner BIP

NR REFERENCYJNY: 2-WML-ITL-AS-20

INSTYTUCJA:  Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent w grupie pracowników dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna

DATA OGŁOSZENIA: 28 lipca 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28 sierpnia 2020 r.

LINK DO STRONY: https://wml.wat.edu.pl/

SŁOWA KLUCZOWE: mechanika, budowa i projektowanie statków powietrznych, wytrzymałość konstrukcji lotniczych, sprężystość i stateczność konstrukcji

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Wymagania od kandydatów:

 • dobra znajomość języka polskiego;
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim;
 • dobra znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej A2/B1;
 • spełnianie przepisów określonych w Art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz.U.2020.85 t.j.);
 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra inżyniera w dziedzinie nauk technicznych, kierunek studiów: lotnictwo i kosmonautyka lub mechanika i budowa maszyn;
 • odbycie rozmowy kwalifikacyjnej w dniach 1-2 września 2020 r.

Dodatkowym atutem będzie:

 • potwierdzony udział w pracach naukowo-badawczych indywidualnych lub zbiorowych;
 • potwierdzona działalność publikacyjna w preferowanej dyscyplinie;
 • przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych takich jak:
  • wytrzymałość materiałów i konstrukcji,
  • konstrukcja statków powietrznych,
  • projektowanie płatowców,
  • sprężystość i stateczność konstrukcji lotniczych;
 • przygotowanie pedagogiczne do pracy – kurs pedagogiczny dla nauczycieli akademickich lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki lub pracy dydaktycznej;
 • rozpoczęte studia III stopnia w dyscyplinie: inżyniera mechaniczna (mechanika), otwarty przewód doktorski.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT zawierające numer referencyjny;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy (CV); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych;
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w terminie do 28 sierpnia 2020 r.

 • osobiście: w Dziale Administracyjno-Technicznym Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; bud. 63, pok. 10;
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, 00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 – decyduje data wpłynięcia dokumentów do WAT;

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 1-2 września 2020 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w WML WAT w budynku 67 (wej. C) pok. 33 (termin do uzgodnienia).

Uchybienia formalne, które spowodują odrzucenie oferty:

 • brak kompletu dokumentów wymienionych w punkcie II,
 • nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: +48 261 837 374, +48 261 839 046

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.
Zatrudnienie nastąpi z dniem 1 października 2020 r.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, podlegają zniszczeniu po upływie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania konkursowego.
Dokumenty złożone w ramach naboru nie będą zwracane.


REFERENCE NUMBER: 2-WML-ITL-AS-20

INSTITUTION:  Military University of Technology, Faculty of Mechatronics and Aerospace

CITY: Warsaw

POSITION OF EMPLOYMENT: assistant in the group of didactic staff (didactic assistant)

SCIENTIFIC DISCIPLINE: mechanical engineering

POSTED: July 28, 2020

EXPIRES: August 28, 2020

WEBSITE: https://wml.wat.edu.pl/

KEY WORDS: mechanics, aircraft construction and design, strength of aircraft structures, elasticity and stability of structures

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

Admission requirements:

 • good knowledge of Polish language;
 • ability of teaching in Polish language;
 • good knowledge of English language, minimal requirement at A2/B1 level;
 • compliance with the provisions set out in Article 113 of the Act of 20 July 2018 "Law on Higher Education and Science" (Journal of Laws 2020.85, i.e.);
 • Master of Science degree or higher in technical sciences, study direction: aerospace engineering and cosmonautics or mechanical engineering;
 • Interviewing in days: August 1-2, 2020

Additional advantages:

 • confirmed participation and experience in individual or collective research works;
 • confirmed publishing activity in the preferred discipline;
 • substantive preparations for teaching classes in major and specialized subjects such as:
  • strength of materials and structures
  • aircraft construction
  • airframe designing
  • elasticity and stability of aircraft structures;
 • pedagogical preparation for work – pedagogical course for academic teachers or postgraduate studies in pedagogy and didactic work.
 • Started III. degree studies in the discipline: mechanical engineering (mechanics), open doctoral thesis;

The competition application should include:

 • employment application addressed to the Rector of the Military University of Technology including reference number;
 • candidate’s questionnaire;
 • professional curriculum vitae (CV); information on scientific interests, scientific, didactic and organizational achievements;
 • copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate's qualifications,
 • a declaration of consent to the processing of personal data contained in the job application in accordance with the Data Protection Act of 29th August, 1997,
 • a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force,
 • a statement of no criminal record by a final court judgment for an intentional crime,
 • a statement of no criminal record with a disciplinary penalty depriving the right to pursue the profession of an academic teacher for a permanent or fixed period,
 • a declaration on the full use of civil rights,
 • a declaration stating whether MUT is the core or non-core workplace for the applicant.

Documents should be submitted till August 28, 2020

 • in person: to the Administrative-Technical Department of the Faculty of Mechatronics and Aerospace MUT, building 63 room 10, gen. Sylwestra Kaliskiego 2 Street, Warsaw.
 • by post: to the address: Military University of Technology, Faculty of Mechatronics and Aerospace, 00-908 Warsaw 46, gen. Sylwestra Kaliskiego 2 Street - the date of receipt of the application to MUT is decisive.

The interview will take place on days: August 1-2, 2020 from 9.00 to 13.00 at MUT, in building no. 67 (entry C), room 33 (the exact time to be agreed).

Formal failures that will cause the offer rejection:

 • no set of documents listed in point II,
 • absence at an interview.

Additional information can be obtained by telephone: +48 261 837 374, +48 261 839 046

The competition will be adjudicated no later than two weeks after the application submission deadline.
Employment will follow from the: October 1, 2020.
The Military University of Technology does not provide accommodation.
At the end of the recruitment process, offers that do not meet the formal requirements and all other offers, except for the selected candidate's offer, are destroyed after 1 month from the end of the competition procedure.
Documents submitted as part of the recruitment will not be returned.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 27 lipca 2020 o godz. 12.12 Robert Drygas