Baner BIP

INSTYTUCJA:  Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki

MIASTO:  Warszawa

STANOWISKO: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, pełny etat dla jednej osoby

DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka

DATA OGŁOSZENIA:  24 lipca 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  31 sierpnia 2020 r.

LINK DO STRONY:  www.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE:  informatyka, systemy informatyczne

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Wymagania od kandydatów:

 • spełnianie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dziennik Ustaw 2018 poz. 1668);
 • wykształcenie wyższe (stopień naukowy magistra lub magistra inżyniera) w zakresie informatyki lub dyscypliny pokrewnej;
 • umiejętność i doświadczenie w prowadzeniu przedmiotów: Niezawodność systemów komputerowych, Symulacja komputerowa, Modelowanie, symulacja i analiza procesów biznesowych, Inżynieria oprogramowania;
 • co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku nauczyciela akademickiego w jednostce posiadającej kierunek nauczania ściśle związany z informatyką,
 • posiadanie publikacji naukowych, w tym co najmniej jednej indywidualnej za co najmniej 40 punktów, punktowanych zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami MNiSW,
 • doświadczenia w pracy w firmach na rynku informatycznym.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Wojskowej Akademii Technicznej;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys naukowy; informacje o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, organizacyjnych i dydaktycznych oraz planach badań naukowych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony;
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • oświadczenie, że Wojskowa Akademia Techniczna będzie podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać do dnia 31 sierpnia 2020 r:

 • osobiście: w sekretariacie Wydziału Cybernetyki;
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki,  00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2;
 • pocztą elektroniczną: ;
 • faksem: 261 837 539.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 504

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postepowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.
Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postepowania konkursowego


INSTITUTION:  Military University of Technology, Faculty of Cybernetics

TOWN:  Warsaw, Poland

POSITION:  research and teaching assistant, full-time job

SCIENTIFIC DISCIPLINE: Computer Science

POSTED: July 24, 2020

EXPIRES:  August 31, 2020

WEBSITE:  www.wat.edu.pl

KEY WORDS: (field, expectations, comments):

DESCRIPTION (field. requirements, comments):

Admission requirements:

 • meets the requirements determined in art. 113 of the Act on Higher Education and Science dated 20 July, 2018 (published Dziennik Ustaw 2018 pos. 1668),
 • degree: M.Sc. Eng. in scope of information systems;
 • having the skills and experience to conduct classes: Reliability of computer systems, Computer simulation, Modeling, simulation and analysis of business processes, Software engineering,
 • at least 5 years of experience as an academic teacher in a faculty with a teaching field closely related to computer science,
 • possession of scientific publications, including at least one individual for at least 40 points, scored in accordance with current regulations of the Ministry of Science and Higher Education,
 • working and experience in companies on the IT market will be taken into consideration.

Application should include:

 • an application letter to Rector of the Military University of Technology;
 • a candidate's questionnaire;
 • a curriculum vitae; information on scientific interests and achievements, research, organisational and teaching achievements, and research plans;
 • copies of diplomas and other documents confirming candidate's qualifications;
 • a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act of 10th May 2018;
 • a statement that the applicant has full capacity to act according to the law in force;
 • a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime;
 • a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term contract;
 • a declaration on the full use of civil rights;
 • a declaration stating that the Military University of Technology will be the core workplace for the applicant.

Documents should be submitted till August 31, 2020:

 • in person: to the secretary office of the Faculty of Cybernetics;
 • by post: Military University of Technology, Faculty of Cybernetics,  00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2;
 • by e-mail:;
 • by fax: 261 837 539.

Additional information can be obtained by telephone: +48 261 839 504

The competition will be decided no later than two weeks after the deadline for submitting tenders.
The competition is the first step in the statute of the Military Academy of Technology for hiring as an academic teacher, and its positive decision is the basis for further proceedings. The final decision to recruit a person selected by the competition is taken by the rector.
The University reserves the right to inconclusiate the competition without stating a reason.
The university does not provide housing.
At the end of the recruitment process, tenders that do not meet the formal requirements and all other offers except the selected candidate's offer are destroyed one month after the end of the competition.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 24 lipca 2020 o godz. 13.20 Robert Drygas