Baner BIP

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: profesor

W GRUPIE PRACOWNIKÓW: badawczo–dydaktycznych

WYMIAR ETATU: pełny etat

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 4 września 2020 r.

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 1 października 2020 r.

Przewidywany zakres obowiązków

 • prowadzenie wykładów oraz udzielanie konsultacji według obowiązujących planów i harmonogramów kształcenia studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
 • opracowanie sylabusów przedmiotów przydzielonych do realizacji;
 • kierowanie pracami dyplomowymi oraz promotorstwo rozpraw doktorskich;
 • współuczestnictwo w aktualnie prowadzonych pracach badawczych;
 • inicjowanie projektów a następnie kierowanie zespołem realizującym pracę badawczą;
 • publikowanie indywidualnych i zespołowych osiągnięć prac naukowo-badawczych.

Wymagania od kandydatów:

 • spełnienie wymagań określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz.1668.);
 • posiadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych;
 • potwierdzone doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim;
 • gotowość do prowadzenia zajęć na studiach II stopnia w zakresie przetwarzania sygnałów i danych w systemach radiolokacyjnych;
 • doświadczenie w zakresie realizacji projektów badawczych wspólnie z przemysłem obronnym na potrzeby Sił Zbrojnych;
 • umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność;
 • znaczny dorobek naukowy i publikacyjny, zwłaszcza w dyscyplinie inżynieria mechaniczna oraz automatyka, elektronika i elektrotechnika;
 • deklaracja, że WAT będzie podstawowym miejscem pracy.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • życiorys zawodowy (CV) - informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje i dotychczasowy przebieg pracy zawodowej;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • oświadczenie o podstawowym miejscu pracy.

Dokumenty należy składać w terminie do 4 września 2020 r.:

 • osobiście: w Dziale Administracyjno-Technicznym Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; bud. 63, pok. 10
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, 00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 – decyduje data wpływu do WAT

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 069

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.
Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.


INSTITUTION: Military University of Technology, Faculty of Mechatronics and Aerospace

CITY: Warsaw

POSITION:  professor

WITHIN A GROUP OF EMPLOYEES: research and academic (didactic)

TENURE: full time job

ACADEMIC DISCIPLINES: Mechanical Engineering, Electronics

EXPIRES:  September 4, 2020

WEBSITE: www.wat.edu.pl

PLANNED EMPLOYMENT:  from October 1, 2020

Indicative terms of reference:

 • conducting auditory lectures and providing consultations in accordance with the applicable plans and schedules for higher education, doctoral studies, post-graduate studies and further education courses;
 • development of syllabuses of courses assigned to implementation;
 • participation in ongoing research;
 • initiating projects and managing the research teams;
 • publishing individual and team achievements of scientific and research works.

Admission requirements:

 • meeting the requirements defined in the article 113 of the Act issued in July 20, 2018 (Act of Higher Education and Science);
 • having the title of professor in the field of technical sciences;
 • confirmed experience in teaching in Polish and English;
 • experience in implementing research projects in cooperation with the defense industry for the needs of the Armed Forces;
 • readiness to conduct classes in second degree studies in the field of signal and data processing in radiolocation systems;
 • analytical thinking skills, team working skills, availability;
 • significant scientific and publishing achievements, especially in the discipline of mechanical engineering as well as automation, electronics and electrical engineering;
 • a declaration stating that MUT is the core workplace for the applicant.

The competition application should include: 

 • candidate’s questionnaire;
 • CV;
 • copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate's qualifications;
 • a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act;
 • a declaration no criminal record statement;
 • a declaration stating that MUT is the core workplace for the applicant.

Documents submission:

 • in person to the Faculty of Mechatronics and Aerospace MUT, building 63 room 10,
 • by post: at the Military University of Technology, Faculty of Mechatronics and Aerospace, 00-908 Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St. – the date of receipt of the application to MUT is decisive.

Additional information can be obtained by telephone: 261 839 069

The selected persons will be interviewed.
Selected candidates will be informed of the date interview by telephone.
The University reserves the right not to decide on the competition without giving a reason.
The final decision on hiring the person selected in the recruitment process is made by the Rector of the Military University of Technology.
Offers which do not comply with the formal requirements and all other offers except the successful candidate's offer will be destroyed within 30 days of the completion of the recruitment process.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 14 lipca 2020 o godz. 12.29 Robert Drygas