Baner BIP

Instytucja: Wojskowa Akademia Techniczna – Wydział Cybernetyki

Miasto: Warszawa

Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych, pełny etat

Dyscyplina naukowa: matematyka

Data ogłoszenia: 14.01.2020

Termin składania ofert: 07.02.2020

Link do strony: www.wat.edu.pl

Słowa kluczowe: matematyka, zastosowania matematyki.

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Wymagania od kandydatów:

 • spełnienie wymagań określonych w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja1668);
 • stopień naukowy doktora nauk matematycznych, fizycznych lub technicznych;
 • dorobek naukowy w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki;
 • doświadczenie w nauczaniu matematyki w uczelniach technicznych;
 • gotowość do prowadzenia w języku polskim i angielskim wykładów z matematyki dla studiów technicznych pierwszego i drugiego stopnia;
 • co najmniej ośmioletnie doświadczenie w nauczaniu matematyki w uczelniach;
 • znajomość języka angielskiego.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Wojskowej Akademii Technicznej;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy (CV); informacje o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, organizacyjnych i dydaktycznych oraz planach badań naukowych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony;
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • oświadczenie, że Wojskowa Akademia Techniczna będzie podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać do dnia 07.02.2020r:

 • osobiście: w sekretariacie Wydziału Cybernetyki WAT budynek główny pokój 271;
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki,  00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2;
 • pocztą elektroniczną: ;
 • faksem: 261 837 539.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie:  261 839 459.

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.
 • Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postepowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.
 • Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
 • Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
 • Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postepowania konkursowego.

Institution: Military University of Technology – Faculty of Cybernetics

Town: Warsaw, Poland

Position: teaching assistant professor, full-time job for one person

Scientific discipline: mathematics

Posted: 2020.01.14

Expires: 2020.02.07

Website: www.wat.edu.pl

Key words: mathematics, applications of mathematics

Description (field. requirements, comments):

Admission requirements:

 • meeting the requirements defined in the 113 article of the Act - Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Journal of Laws 2018, item 1668);
 • doctor degree in mathematical, physical or technical sciences;
 • scientific contribution in the area of mathematics or applications of mathematics;
 • experience in teaching mathematics in technical universities;
 • readiness for delivering lectures on mathematics for students of technology of the first or second cycle, in Polish or English;
 • at least eight-year experience in teaching mathematics in universities;
 • knowledge of English.

Application should include:

 • an application letter to Rector of the Military University of Technology;
 • a candidate's questionnaire;
 • a curriculum vitae; information on scientific interests and achievements, research, organisational and teaching achievements, and research plans;
 • copies of diplomas and other documents confirming candidate's qualifications;
 • a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act of 10th May 2018;
 • a statement that the applicant has full capacity to act according to the law in force;
 • a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime;
 • a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term contract;
 • a declaration on the full use of civil rights;
 • a declaration stating that the Military University of Technology will be the core workplace.

Documents should be submitted till 2020.02.07 :

 • in person: to the secretary office of the Faculty of Cybernetics room 271, the main building;
 • by post: at the Military University of Technology, Faculty of Cybernetics, 00-908 Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St.
 • by e-mail/fax: /261 857 539

Additional information can be obtained by telephone: +48 261 839 459

The competition will be decided no later than two weeks after the deadline for submitting tenders.

The competition is the first step in the statute of the Military Academy of Technology for hiring as an academic teacher, and its positive decision is the basis for further proceedings. The final decision to recruit a person selected by the competition is taken by the rector.

The University reserves the right to inconclusiate the competition without stating a reason.

The university does not provide housing.

At the end of the recruitment process, tenders that do not meet the formal requirements and all other offers except the selected candidate's offer are destroyed one month after the end of the competition.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 14 stycznia 2020 o godz. 12.32 Robert Drygas