Stanowisko nr 1:

Nazwa jednostki: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie,
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji,
Instytut Geodezji, Zakład Geodezji Satelitarnej i Nawigacji.

Nazwa stanowiska: stypendysta doktorant.

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. uczestnik studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej geodezja i kartografia lub dyscyplinach pokrewnych,
 2. doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych,
 3. dobra znajomość języka angielskiego,
 4. umiejętność programowania w środowiskach Matlab/Octave/Scilab oraz Python,
 5. znajomość zagadnień związanych z analizą satelitarnych obserwacji geodezyjnych.

Opis zadań:

Zadania badawcze w ramach projektu NCN OPUS-11: „Estymacja zależności stochastycznych w szeregach czasowych opóźnienia troposferycznego”, w szczególności:

 1. podział stacji włączonych do opracowania repro2 BLT na strefy klimatyczne zgodnie z klasyfikacją wykonaną przez Köppen-Geiger,
 2. wyznaczenie średnich wartości parametrów optymalnego modelu szumu dla każdej ze stref klimatycznych,
 3. wykorzystanie metod statystycznych do wyznaczenia epok skoków (automatyczna lub półautomatyczna homogenizacja danych),
 4. wyznaczenie korelacji części stochastycznej szeregów ZTD dla poszczególnych stacji parami – weryfikacja założenia: jeśli skoki wartości średniej są efektem zmian klimatycznych, powinny się pojawić na większości stacji w danym rejonie,
 5. wykonanie filtracji przestrzenno-czasowej szeregów ZTD,
 6. przygotowanie raportów z przeprowadzonych badań, prezentowanie uzyskanych rezultatów (zarówno w języku polskim, jak i angielskim), udział w przygotowywaniu publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST.
Termin składania ofert: 31 października 2017 r., godzina 23:59 CWE.
Forma składania ofert: email.
Warunki zatrudnienia:

 • miejsce pracy: Zakład Geodezji Satelitarnej i Nawigacji, Instytut Geodezji, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie,
 • wymagana obecność w miejscu zatrudnienia (karta pracy),
 • stypendium naukowe w wysokości 2100 PLN/miesiąc, wypłacane przez 10 miesięcy,
 • planowane rozpoczęcie: styczeń 2018 r.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

 1. CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Dokument potwierdzający uczestnictwo w studiach doktoranckich.
 4. Informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w naborze dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.).
 6. Oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art. 109 ust. 1 z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).

Forma składania ofert: elektronicznie na adres , podając w tytule wiadomości dopisek „OPUS-11 ST10”.

Wybrani kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Dokładne informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom pocztą elektroniczną.

Stypendystę wyłoni komisja rekrutacyjna, której będzie przewodniczył kierownik projektu. Zasady konkursu określa Uchwała nr 50/2013 z dnia 03.06.2013 Rady Narodowego Centrum Nauki.

Ewentualne pytania proszę kierować do prof. dr. hab. inż. Janusza Bogusza, email: , tel.: (261) 83-76-12.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 09 października 2017 11:57 Marek Zawada