Baner BIP

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem
zgodnie z 
regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, stanowiącego załącznik do uchwały Rady NCN
nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Jednostka Organizacyjna: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie – Wydział Inżynierii Mechanicznej

Stanowisko:  stypendysta-doktorant

Typ konkursu: NCN OPUS – ST

Data ogłoszenia konkursu: 11.12.2020 r.

Termin składania ofert do dnia: 20.12.2020 r.

Data rozstrzygnięcia konkursu: 22.12.2020 r.

Ilość kandydatów: 1

Wyniki konkursu

Komisja konkursowa powołana w związku z realizacją projektu badawczego przyznanego Decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki Nr DEC-2020/37/B/ST8/03430 z dnia 20.11.2020 r. o finansowanie projektu badawczego pt. „Modelowanie hemodynamiki przepływu przez tętnice krążenia mózgowego o małej średnicy w warunkach fizjologicznych i po stentowaniu”, umowa nr UMO-2020/37/B/ST8/03430 (OPUS-19) pozytywnie zaopiniowała wniosek mgr inż. Michała Kucewicza na realizację zadań w projekcie badawczym finansowanym ze  środków NCN OPUS-ST.

Uzasadnienie

Do konkursu zgłosił się jeden kandydat mgr inż. Michał Kucewicz.

Oferta została złożona w wymaganym terminie. Komisja konkursowa stwierdziła kompletność złożonych dokumentów. Podczas dalszej oceny komisja stwierdziła spełnienie przez mgr. inż. Michała Kucewicza wymagań konkursu.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 28 grudnia 2020 o godz. 13.17 Tomasz Matyjaszkiewicz