Baner BIP

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem
zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668)


Stanowisko:  asystent badawczo-dydaktyczny

Data ogłoszenia konkursu: 1 czerwca 2020 r.

Termin składania ofert do dnia: 10 lipca 2020 r.

Data rozstrzygnięcia konkursu: 15 lipca 2020 r.

Ilość kandydatów: 1

Wyniki konkursu

Komisja Konkursowa powołana przez Dziekana Wydziału Elektroniki WAT, decyzją nr 79/WEL/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w procesie nawiązania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi w WEL, w dniu 15 lipca 2020 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek o zatrudnienie mgr. inż. Michała MAZURA na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych od dnia 1 października 2020 r.

Uzasadnienie

Do konkursu zgłosiło się czterech kandydatów w osobie: PhD-EE, Imran BAIG, Master of Technology Mechanical Engineering,  Mamdi SUDHEER, mgr  Krzysztof STASZKIEWICZ oraz mgr inż. Michał MAZUR.

Komisja Konkursowa zapoznała się z dokumentacją przedłożoną przez kandydatów oraz po przeanalizowaniu dokumentów stwierdziła ich kompletność pod względem formalnym. Komisja wysoko oceniła osiągnięcia badawcze i dydaktyczne kandydata mgr. inż. Michała MAZURA , stwierdzając jego merytoryczne przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego.

Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Konkursowa zarekomendowała kandydaturę mgr. inż. Michała MAZURA do zatrudnienia na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy. Kandydat spełnił wszystkie wymagania i oczekiwania zgodnie z ogłoszonym konkursem.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 31 lipca 2020 o godz. 14.35 Robert Drygas