Baner BIP

INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent

W GRUPIE PRACOWNIKÓW: dydaktycznych

WYMIAR ETATU: pełny

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20 sierpnia 2022r.

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 1 października 2022r.

Przewidywany zakres obowiązków:

 • realizacja procesu dydaktycznego, prowadzenie wykładów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych,
 • udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych;
 • rozwijanie oraz podnoszenie własnych kwalifikacji;
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej;
 • realizacja zadań określonych przez przełożonych, a związanych z zajmowanym stanowiskiem;
 • przestrzeganie przepisów obowiązujących w WAT, w tym dotyczących dyscypliny pracy, ochrony informacji niejawnych, bhp i ochrony ppoż.

 

Wymagania od kandydatów:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku, pozycja 1668),
 • tytuł zawodowy magistra inżyniera w jednej ze specjalności: elektronika, telekomunikacja,
 • wiedza w zakresie elektroniki i informatyki,
 • wiedza na temat zastosowania układów mikroprocesorowych i przetwarzania danych cyfrowych w urządzeniach radioelektronicznych,
 • wiedza w zakresie teorii i technik przetwarzania danych w zastosowaniu do rozpoznawania obrazów i sztucznej inteligencji,
 • zdolność do prowadzenia zajęć dydaktycznych typu ćwiczenia rachunkowe i ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotów związanych z programowaniem i przetwarzaniem danych w systemach radioelektronicznych,
 • umiejętność tworzenia aplikacji w środowisku MATLAB i w języku C/C++,
 • umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
 • gotowość do aktywnego uczestnictwa w pracach badawczych związanych z systemami radioelektronicznymi,
 • umiejętność prowadzenia zajęć w języku polskim,
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego.

 

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy (CV); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o podstawowym miejscu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu z pełni praw publicznych; braku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
 • skarbowe oraz braku ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo i szkolnictwie wyższym i nauce
 • klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę w WAT
 • oświadczenie osoby podejmującej zatrudnienie.

Dokumenty do pobrania na stronie biuletynu informacji publicznej WAT https://bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Dokumenty należy składać w terminie do 20 sierpnia 2022r.

 • osobiście w sekretariacie Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, bud. 45, pok. 114
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, 00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
 • pocztą elektroniczną/faksem: / +48 261 839 444

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: +48 261 839 050,

 

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany numer kontaktowy i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

 


 

INSTITUTION: Military University of Technology-Faculty of Electronics

CITY: Warsaw

POSITION: assistant

IN THE GROUP OF EMPLOYEES: teaching

TIME EMPLOYMENT: full

DEADLINE FOR SUBMITTING OFFERS: 2022.08.20

WEBSITE: www.wat.edu.pl

PLANNED EMPLOYMENT FROM: October 1, 2022

Expected scope of duties:

 • implementation of the didactic process, conducting lectures, exercises, laboratory classes;
 • participation in conferences, symposia and scientific seminars;
 • developing and improving own qualifications;
 • active participation in projects aimed at the development of the teaching base;
 • performing tasks specified by superiors and related to the occupied position;
 • compliance with the regulations applicable in the Military University of Technology, including those related to discipline work, protection of classified information, health and safety and fire protection

 

Admission requirements:

 • meets the requirements determined in art. 113 of the Act on Higher Education dated 20 July, 2018r. (published Dz. U. 2018 pos. 1668, amended),
 • Master of Science Electronic Engineer in one of the following disciplines: Automatics, Electronics and Electrotechnics, Telecommunications or similar,
 • knowledge in electronics and information technology (IT
 • knowledge of the use of microprocessor systems and digital data processing in the radioelectronic devices,
 • knowledge of the theory and techniques of data processing in application to pattern recognition and artificial intelligence,
 • readiness to leading exercises and laboratories in subjects connected with programming and data processing in radioelectronics systems,
 • the ability to create applications in programming environments: Matlab and C++,
 • ability of analytical thinking, teamwork, flexibility,
 • readiness to actively participate in research work related to radioelectronic systems,
 • ability to conduct classes in Polish,
 • documented knowledge of English language.

 

The competition application should include:

 • a letter of application to the Rector of the Military University of Technology,
 • candidate’s questionnaire,
 • a curriculum vitae: information on scientific interests and on research, organizational and teaching achievements,
 • copies of diplomas and other documents confirming/proving the candidate's qualifications,
 • a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act of,
 • a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force,
 • a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime,
 • a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract,
 • a declaration on the full use of civil rights,
 • a declaration stating whether Military University of Technology is the core or non-core workplace for the applicant.

 

Documents should be submitted till 2022.08.20:

 • in person to the secretary's office of the Dean of the Faculty of Electronics, Military University of Technology, room 114, building no. 45
 • by post: at the Military University of Technology, Faculty of Electronics, 00-908 Warsaw, gen. Sylwestra Kaliskiego 2
 • by e-mail/fax: / +48 261 83 94 44

 

Additional information can be obtained by telephone: +48 261 837 571

The files sent by e-mail containing personal data should be password protected. After sending the documents, please call the contact number indicated and provide the password for the files.

The selected candidates will be interviewed.

Selected candidates will be informed about the date of the interviews by phone.

Military University of Technology reserves the right to resign from adjudicating the competition without stating a reason.

The final decision to recruit a person selected by the competition is taken by Rector.

Offers that do not meet the formal requirements and all other offers, except for the offer of the selected candidate, will be destroyed within 30 days from the end of the recruitment process.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 11 stycznia 2022 o godz. 08.03 Tomasz Matyjaszkiewicz