Baner BIP

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent

W GRUPIE PRACOWNIKÓW: badawczo-dydaktycznych

WYMIAR ETATU: pełen etat

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17 sierpnia 2020 r.

LINK DO STRONY: www.wel.wat.edu.pl

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 1 października 2020 r.

Przewidywany zakres obowiązków:

 • prowadzenie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych oraz udzielanie konsultacji według obowiązujących planów i harmonogramów kształcenia studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
 • prowadzenie dokumentacji zaliczeń i egzaminów;
 • opracowanie sylabusów przedmiotów przydzielonych do realizacji;
 • opracowanie treści szczegółowych wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych realizowanych przedmiotów;
 • opracowanie pomocy dydaktycznych, a w szczególności podręczników, skryptów i prezentacji komputerowych oraz instrukcji ćwiczeń laboratoryjnych do realizowanych przedmiotów oraz udostępnianie do wglądu (kontroli) ww. opracowań Kierownikowi Zakładu;
 • analiza stanu liczbowego, przydatności i dostępności zbiorów bibliotecznych literatury wykazywanej w sylabusach przedmiotowych;
 • przeprowadzanie kolokwiów, sprawdzianów i innych zajęć kontrolno-weryfikacyjnych.

Wymagania od kandydatów:

 • spełnienie wymagań określonych w art.116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz.1668);
 • tytuł zawodowy – magister inżynier w zakresie elektroniki i telekomunikacji;
 • znajomość zagadnień z zakresu sieci i systemów teleinformatycznych;
 • umiejętność programowania w językach C/C++, Java, Python;
 • umiejętność projektowania i tworzenia baz danych w środowisku Windows, Linux;
 • bardzo dobra znajomość współczesnych technologii sieciowych i radiowych, w tym technologii LTE i 5G, LAN/WLAN;
 • umiejętność administracji systemami sieciowymi (Cisco, Juniper, Vyatta);
 • znajomość rozwiązań teleinformatycznych wykorzystywanych w SZ RP, w tym systemów Radion, Storczyk, Jaśmin, Fonet;
 • umiejętność projektowania aplikacji klient-serwer w środowisku Internet;
 • bardzo dobra znajomość technologii VoIP, VPN, DMVPN, RS;
 • bardzo dobra znajomość protokołów sieci teleinformatycznych;
 • udokumentowany dorobek naukowy;
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej;
 • udokumentowane doświadczenie w realizacji prac badawczo-rozwojowych lub nadzorowaniu tych prac;
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim;
 • umiejętność pracy w zespole i dyspozycyjność (możliwość wykonywania pracy w sobotę i w niedzielę).

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (CV) - informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje i dotychczasowy przebieg pracy zawodowej;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • oświadczenie o podstawowym miejscu pracy.

Dokumenty należy składać w terminie do 17 sierpnia 2020 r.

 • osobiście (w sekretariacie Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, bud. 45, pok. 114)
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
 • pocztą elektroniczną: (pliki zabezpieczone hasłem, hasło podać dzwoniąc pod nr 261 839 050)

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: +48 261 839 517.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.
Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.


INSTITUTION: Military University Technology, Faculty of Electronics

CITY: Warsaw

POSITION: assistant

WITHIN A GROUP OF EMPLOYEES: research and teaching

TENURA: full-time job

ACADEMIC DISCIPLINES: Technical Information and Telecommunications

EXPIRES: August 17, 2020

WEBSITE: www.wel.wat.edu.pl

FULL EMPLOYERS FOR: October 1, 2020

Indicative terms of reference:

 • conducting auditory and laboratory exercises and providing consultations in accordance with the applicable plans and schedules for higher education, doctoral studies, post-graduate studies and further education courses;
 • keeping records of credits and exams;
 • development of syllabuses of objects assigned to implementation
 • developing the content of detailed lectures as well as auditory and laboratory exercises of the implemented subjects;
 • development of didactic aids, in particular textbooks, scripts and computer presentations, as well as instructions for laboratory exercises for the objects being carried out, and making them available for inspection (control) of the above mentioned items. The studies were prepared by the Plant Manager;
 • analysis of the numerical status, usefulness and availability of the library's literature collections shown in the syllabuses concerned;
 • conducting colloquia, tests and other control and verification activities.

Admission requirements:

 • Meeting the requirements defined in the article 113 of the Act issued in July 20, 2018 (Act of Higher Education and Science);
 • Degree: M.Sc. in Electronics and Telecommunications;
 • Knowledge of the problems in the area of ICT networks and systems;
 • Knowledge of programming in C/C++, Java, Python languages;
 • Ability to design and create Windows, Linux databases;
 • Very good knowledge of modern wired and wireless technologies including LTE, 5G, LAN/WLAN;
 • Ability to administer network systems (Cisco, Juniper, Vyatta);
 • Very good knowledge of ICT solutions used in the Polish Armed Forces, including Radion, Storczyk, Jaśmin, Fonet;
 • Ability to design a client-server application in the Internet environment;
 • Knowledge of VoIP, VPN, DMVPN, RS technologies;
 • Knowledge of IT network protocols;
 • Documented experience in scientific work;
 • Predispositions for scientific and educational work,
 • Experience in scientific projects realization or supervising these works,
 • Ability of teaching in Polish language,
 • Interpersonal skills and availability (working in weekends).

The competition application should include:

 • candidate’s questionnaire;
 • CV;
 • copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate's qualifications;
 • a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act;
 • a declaration no criminal record statement;
 • a declaration stating whether MUT is the core or non-core workplace for the applicant.

Documents submission:

 • in person in the secretary's office Faculty of Electronics MUT, build. 45, of. 114,
 • by post: at Military University of Technology, Faculty of Electronics, 00-908 Warsaw, gen. Sylwester Kaliski 2 Street,
 • by e-mail/fax: / +48 261 839 444.

Additional information can be obtained by telephone: +48 261 839 517

The selected persons will be interviewed.
Selected candidates will be informed of the date interview by telephone.
The University reserves the right not to decide on the competition without giving a reason.
The final decision on hiring the person selected in the recruitment process is made by the Rector of the Military University of Technology.
Offers which do not comply with the formal requirements and all other offers except the successful candidate's offer will be destroyed within 30 days of the completion of the recruitment process.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 8 lipca 2020 o godz. 13.02 Robert Drygas