Baner BIP

INSTYTUCJA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

MIASTO: WARSZAWA

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczych

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria materiałowa

DATA OGŁOSZENIA: 22 maja 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 września 2020 r.

OKRES ZATRUDNIENIA: czas określony – 24 miesiące  

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: detektory podczerwieni, DLTS, charakteryzacja warstw półprzewodnikowych

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydata do objęcia stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych powinno cechować doświadczenie w prowadzeniu pracy naukowej, udokumentowane dorobkiem naukowym przynależnym do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika lub inżynieria materiałowa. Osoba ta będzie zajmować się charakteryzacją detektorów podczerwieni. Wymagana jest wiedza i doświadczenie w zakresie wymienionej tematyki.

Wymagania od kandydatów:

 • kwalifikacje zawodowe potwierdzone stopniem doktora nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie automatyka, elektronika i elektrotechnika lub inżynieria materiałowa (pokrewne);
 • znajomość zagadnień związanych z fizyką ciała stałego oraz budową detektorów podczerwieni;
 • znajomość metodologii pomiarowych struktur półprzewodnikowych;
 • rozpoznawalny dorobek naukowy, publikacje zgodnie z „Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów” (Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r.) – co najmniej 4, indeks Hirscha co najmniej 2 (wg WoS);
 • aktywny udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych z prezentacjami wygłoszonymi w języku angielskim i polskim;
 • udział, w co najmniej 1 projekcie badawczym;
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT, kwestionariusz osobowy, życiorys zawodowy (CV), informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie
  z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w terminie do 15 września 2020

 • osobiście w sekretariacie Wydziału Nowych Technologii i Chemii w  100/151, listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49,
 • pocztą elektroniczną/faksem: email: / / 261 839 470, 261 839 215.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie:  261 839 014, 261 839 731, 261 839 450, 261 839 215 lub .

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor. Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Uczelnia nie zapewnia mieszkania. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postępowania konkursowego.


INSTITUTION: MILITARY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (MUT)

CITY: WARSAW

POSITION: assistant professor in the research worker group

DISCIPLINE: materials science

POSTED: 22th May 2020 r.

EXPIRES: 15th  September 2020 r.

PERIOD OF EMPLOYMENT: fixed period - 24 months

WEBSITE: www.wat.edu.pl

KEY WORDS: infrared photodetectors, dlts

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

The candidate for the position of assistant professor should be characterized by experience in scientific work, documented by scientific achievements belonging to the field of engineering and technical sciences: automatics, electronics and electrotechnics or material science. The person will be responsible for the characterization of infrared detectors. There is required the knowledge and the experience in the field of the subject mentioned above.

Admission requirements:

 • PhD degree with thesis subject related directly to mentioned research field (automatics, electronics and electrotechnics or material science);
 • knowledge in the field of solid state physics as well as infrared photodetectors design;
 • knowledge of the semiconductor measurements methodology;
 • recognizable scientific achievements, at least 4 papers on A list MNiSW, Hirsch index min. 2 (WOS);
 • active participation in the international and national conferences with presentations given both in English and Polish;
 • participation in at least 1 research projects;
 • good English skills.

The competition application should include:

 • a letter of application to the Rector of the Military University of Technology;
 • candidate’s questionnaire;
 • professional CV including scientific interests; scientific, didactic and organizational achievements;
 • copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate's qualifications;
 • a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act of 10th May, 2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018 item 1000);
 • a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force;
 • a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime;
 • a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract;
 • a declaration on the full use of civil rights;
 • a declaration stating whether MUT is the core or non-core workplace for the applicant.

Documents should be submitted by 15th September 2020 r.

 • in person to the secretary's office at the front desk, building 100/151, by post: Military University of Technology, faculty of Advanced Technology and Chemistry, gen. Sylwestra Kaliskiego 2, Str. 00-908 Warsaw, Poland
 • by e-mail/fax: / , 261 839 470, 261 839 215

Additional information can be obtained by phone: 261 839 014, 261 839 731, 261 839 450 or

The competition will be adjudicated no later than two weeks after the competition deadline. The competition is the first stage of the procedure specified in the statute of Military University Technology, which concerns to the employment in the academic teacher position. His positive decision is the basis for further proceedings. However, the final decision about employing a person selected through the competition is taken by the MUT Rector. The University reserves the right not to resolve the competition without giving a reason. The Military University of Technology does not provide accommodation. After the end of the recruitment process, offers that do not meet the formal requirements and all other offers, except the chosen candidate one, will be destroyed after one month from the day of the competition procedure completion.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 27 maja 2020 o godz. 13.39 Robert Drygas