FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

NUMER REFERENCYJNY: 1-WML-ITL-SW-19
INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: starszy wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna
DATA OGŁOSZENIA: 06.03.2019 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.04.2019 r.
LINK DO STRONY: www.wml.wat.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: systemy ratownictwa, bezpieczeństwo pożarowe, środki bezpieczeństwa i ochrony, zarządzanie bezpieczeństwem, bezpieczeństwo środowiskowe.

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi) 

 1. Wymagania od kandydata:
 1. dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (co najmniej B1);
 2. umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim;
 3. spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668),
 4. posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora;
 5. przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów: „Podstawy systemów ratownictwa”, „Środki bezpieczeństwa i ochrony”, „Fizjologia i Ergonomia”, „Zarządzanie bezpieczeństwem”, „Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa”, „Człowiek a technosfera”, „Bezpieczeństwo środowiskowe”, „Czynnik ludzki”, „Podstawy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy”;
 6. udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (minimum 8 lat) z zakresu systemów ratownictwa, bezpieczeństwa pożarowego, środków bezpieczeństwa i ochrony, zarządzania bezpieczeństwem, bezpieczeństwa publicznego;
 7. znajomość problematyki inżynierii bezpieczeństwa;
 8. autorstwo lub współautorstwo minimum 10 publikacji w czasopismach naukowych z Listy A lub B MNiSW dotyczących tematyki inżynierii bezpieczeństwa, w tym: bezpieczeństwa pożarowego, środków bezpieczeństwa i ochrony, zarządzania bezpieczeństwem, bezpieczeństwa publicznego;
 9. uczestnictwo w roli wykonawcy lub kierownika w realizacji prac badawczych dotyczących tematyki inżynierii bezpieczeństwa;
 10. umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.
 1. Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:
 2. podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT, zawierające numer referencyjny;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 5. odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r., poz. 1000),
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
 8. oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 9. oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,
 10. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 11. oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Wzory dokumentów dostępne na stronie:

https://bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

III. Dokumenty należy składać w terminie do 10.04.2019 r.

 • osobiście: w Dziale Administracyjno-Technicznym Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2; bud. 63, pok. 10;
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, 00-908 Warszawa 46, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 – decyduje data wpływu do WAT;

Uchybienia formalne, które spowodują odrzucenie oferty: brak kompletu dokumentów wymienionych w punkcie II.

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: (+48) 261 839 636

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert, nie później niż 24.04.2019 r.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postępowania konkursowego.


FORM FOR EMPLOYERS

REFERENCE NUMBER: 1-WML-ITL-SW-19
INSTITUTION: Military University of Technology, Faculty of Mechatronics and Aerospace

CITY: Warsaw
POSITION: senior lecturer
DISCIPLINE: Mechanical Engineering
POSTED 06.03.2019 r.
EXPIRES 10.04.2019 r.
WEBSITE www.wml.wat.edu.pl
KEY WORDS: rescue systems, fire safety, protection and safety measures, safety management, environmental safety
DESCRIPTION (field, expectations, comments):

 1. Admission requirements: 
 1. good knowledge of Polish and English (B1 level or higher);
 2. ability to conduct classes in Polish language;
 3. meets the requirements determined in art. 113 of the "Law on Higher Education and Science", July 20, 2018, (Journal of Laws of 2018, item 1668),
 4. minimum Doctor of Philosophy (PhD) degree;
 5. academic preparation to teach in the field: „Fundamentals of rescue systems”, „Protection and safety measures”, „Physiology and Ergonomics”, „Safety management”, „Organization and functioning of the safety systems”, „The man and technosphere”, „Environmental safety”, „Human factor”, „Fundamentals of safety and health management”;
 6. documented academic experience (minimum 8 years) in the field of rescue systems, fire safety, protection and safety measures, safety management, public safety;
 7. knowledge of the safety engineering issues;
 8. authorship or co-authorship of a minimum of 10 publications in scientific journals from List A or B of the Ministry of Science and Higher Education regarding safety engineering, including: fire safety, protection and safety measures, safety management, public safety;
 9. participation as contractor or supervisor in scientific researches concerning safety engineering issues;
 10. abilities to use analytic thinking, to work in a team and flexible hours. 
 1. The competition application should include:
 2. a letter of application to the Rector of the Military University of Technology,
 3. candidate’s questionnaire,
 4. CV,
 5. copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate's qualifications,
 6. a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act,
 7. a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force,
 8. a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime,
 9. a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract,
 10. a declaration on the full use of civil rights,
 11. a declaration stating whether MUT is the core or non-core workplace for the applicant.

Document templates available on the website:

https://bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

III. Documents should be submitted till 10.04.2019 r.

- in person to the secretary's office / at the front desk the Faculty of Mechatronics and Aerospace Military University of Technology, Warsaw, 2 Gen. Witolda Urbanowicza St, building 63, room 10;

- by post: at the Military University of Technology, Faculty of Mechatronics and Aerospace, 00-908 Warsaw, 2 Gen. Witolda Urbanowicza St.;

Formal defects that constitute an absolute ground for the rejection of a tender are lack of documents mentioned in point II. 

 1. Additional information can be obtained by telephone: (+48) 261 839 636 

The competition will be adjudicated no later than two weeks after the competition deadline but not later than 24.04.2019r.

The application that are rejected will be destroyed by the evaluating committee.

The Military University of Technology does not provide accommodation.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 06 marca 2019 09:44 Marek Zawada