FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
MIASTO: WARSZAWA
STANOWISKO: Asystent, grupa pracowników badawczo-dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
DATA OGŁOSZENIA: 5 marca 2019r. r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 5 kwietnia 2019 r.
OKRES ZATRUDNIENIA: Czas określony
LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: detektory podczerwieni, optyka, spektroskopia, półprzewodniki

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)   Kandydata do objęcia stanowiska asystenta powinno cechować doświadczenie w pracy naukowej, udokumentowane dorobkiem naukowym przynależnym do dyscypliny inżynieria materiałowa. Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta będzie wypełniała zadania dydaktyczne (prowadziła samodzielnie ćwiczenia, laboratoria) z zakresu fizyki. W zakresie zadań naukowo - badawczych, osoba ta będzie zajmować się charakteryzacją detektorów podczerwieni (parametry optyczne i elektryczne). Wymagana jest wiedza i doświadczenie w zakresie wymienionej tematyki.

Wymagania od kandydatów:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 i 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • kwalifikacje zawodowe potwierdzone stopniem magistra w zakresie inżynieria materiałowa, fizyka, elektronika, optoelektronika;
 • znajomość metod badania detektorów podczerwieni;
 • doświadczenie w badaniach spektralnych;
 • publikacje na liście A MNiSW – co najmniej 2;
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy (CV) - informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie
  z Ustawą z dnia 29.sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych;
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w terminie do 5 kwietnia 2019 r.

 • osobiście w sekretariacie Wydziału Nowych Technologii i Chemii w bud. 100, pokój 151;
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, 00-908 Warszawa 49, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2;
 • pocztą elektroniczną/faksem: email: / 261 839 470.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie:  261 839 582,  261 839 450

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


 FORM FOR EMPLOYERS

INSTITUTION MILITARY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
CITY: WARSAW
POSITION: Assistant, scientific and educational group
DISCIPLINE: MATERIALS ENGINEERING
POSTED: 5th  March 2019
EXPIRES: 5th April  2019
PERIOD OF EMPLOYMENT: Definite period of time
WEBSITE: www.wat.edu.pl
KEY WORDS: infrared detectors, optics, spectroscopy, semiconductors
DESCRIPTION (field, expectations, comments):

The candidate for the position of assistant should be characterized by experience in scientific work, documented by scientific achievements belonging to the discipline of materials engineering. The person hired on the position of assistant will fulfill teaching tasks (independently conducting classes and laboratories) in the field of physics. In terms of scientific and research tasks, this person will be responsible for the characterization of infrared detectors. There is required the knowledge and the experience in the field of the subject mentioned above.

Admission requirements:

 • fulfillment of requirements stated in 113 and 116 article of the Act – Law on Higher Education of 20 July, 2018;
 • master degree in the field of material science, physics, optoelectronics or in a closely related discipline;
 • knowledge of investigation methods of infrared detectors;
 • experience in spectral measurements;
 • at least 2 papers on A list MNiSW;
 • good english skills.

The competition application should include:

 • a letter of application to the Rector of the Military University of Technology;
 • candidate’s questionnaire;
 • CV;
 • copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate's qualifications;
 • a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act of 29th August, 1997;
 • a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force;
 • a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime;
 • a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract;
 • a declaration on the full use of civil rights;
 • a declaration stating whether MUT  is the core or non-core workplace for the applicant.

Documents should be submitted till 5th  April 2019

in person to the secretary's office / at the front desk, building 100, room 151;

 • by post: at the Military University of Technology, Faculty of Advanced Technology and Chemistry, 00-908 Warsaw, 2 Gen. Witolda Urbanowicza St.;
 • by e-mail/fax: /, 261 839 470.

Additional information can be obtained by telephone: 261 839 582, 261 839 450

The competition will be adjudicated no later than two weeks after the competition deadline.

The application that are rejected will be destroyed by the evaluating committee.

The Military University of Technology does not provide accommodation.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 28 lutego 2019 09:11 Marek Zawada