FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny.
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: instruktor, pełen etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna
DATA OGŁOSZENIA: 30-01-2019 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01-03-2019 r.
LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: transport, bezpieczeństwo ruchu drogowego, foteliki dla dzieci
OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Wymagania od kandydatów:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668),
 • posiadanie wykształcenia minimum mgr inż. na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn o specjalności związanej z pojazdami mechanicznymi;
 • przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów: „Budowa pojazdów”, „Mechanika ruchu pojazdów”, „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”, „Mechanika ruchu i bezpieczeństwo ruchu drogowego”, „Organizacja transportu”; „Bezpieczeństwo pracy i ergonomia”;
 • udokumentowane doświadczenie (minimum 2 lata) w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu budowy pojazdów, mechaniki ruchu pojazdów, mechaniki ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa i ergonomii pracy, organizacji transportu;
 • pozytywna opinia dotychczasowych przełożonych o predyspozycjach do pracy dydaktycznej i naukowej;
 • znajomość problematyki konstrukcji i badań pojazdów kołowych i ich podzespołów;
 • autorstwo lub współautorstwo minimum 4 publikacji w czasopismach naukowych z Listy A lub B MNiSW dotyczących tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • doświadczenie w pracy w laboratorium bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność;
 • znajomość języka angielskiego (certyfikat min. B2 lub studia zagraniczne).

dodatkowe:

prawo jazdy B uprawniające do kierowania samochodem badawczym (do 3,5 t),

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy (CV); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w terminie do 01-03-2019 r.

 • osobiście w sekretariacie Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej, bud. 62 pok. 35,
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny 00-908 Warszawa 46, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
 • pocztą elektroniczną/faksem: , 261 83 73 66

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 83 94 28

Wzory dokumentów dla osób ubiegających się o pracę w Wojskowej Akademii Technicznej można znaleźć pod adresem:

https://bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla -kandydatów

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


FORM FOR EMPLOYERS 

INSTITUTION MILITARY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY – Faculty of Mechanical Engineering
CITY Warsaw
POSITION instructor – full time
DISCIPLINE Mechanical Engineering
POSTED 30-01-2019
EXPIRES 01-03-2019
WEBSITE www.wat.edu.pl
KEY WORDS transport, traffic safety, child safety seats
DESCRIPTION (field, expectations, comments):

Admission requirements:

 • meets the requirements determined in art. 113 of the "Law on Higher Education and Science", July 20, 2018, (Journal of Laws of 2018, item 1668),
 • MSc. degree in technical sciences in the Engineering, construction and road machinery,
 • having distinguished thesis;
 • academic preparation to teach in the field: "Construction vehicle", "Mechanics of traffic", "Building cars", "Road safety", “Traffic mechanics and road safety”, “Organization of transport”, “Work safety and ergonomics”;
 • documented academic experience (minimum 2 years) in the field of vehicle construction, vehicle movement mechanics, traffic mechanics and road safety, safety and ergonomics of work, organization of transport;
 • positive opinion of the head of predispositions to their teaching and research;
 • knowledge of the design and testing of wheeled vehicles and their components;
 • authorship or co-authorship of a minimum of 4 publications in scientific journals from List A or B of the Ministry of Science and Higher Education regarding road safety issues;
 • experience working in road traffic safety laboratory
 • the abilities to use analytic thinking, to work in a team and flexible hours,
 • knowledge of English (certificate B2 or foreign study);

additional information:

driving license cat B corresponding to test drive a car (up to 3.5 t)

The competition application should include:

- a letter of application to the Rector  of the Military University of Technology,

- candidate’s questionnaire,

- CV,

- copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate's qualifications,

- a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act,

- a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force,

- a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime,

- a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract,

- a declaration on the full use of civil rights,

- a declaration  stating whether MUT  is the core or non-core workplace for the applicant.

Documents should be submitted till 01-03-2019:

- in person to the secretary's office / at the front desk Faculty of Mechanical Engineering, Military University of Technology, building No 62,

- by post: at the Military University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 00-908 Warsaw, 2 Gen. Witolda Urbanowicza St.

- by e-mail/fax  

Additional information can be obtained by telephone: (+48) 261 261 83 94 28 

Documents for people applying for a job at the Military University of Technology can be found at:

https://bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla -kandydatów

The competition will be adjudicated no later than two weeks after the competition deadline.

The application that are rejected will be destroyed by the evaluating committee.

The Military University of Technology does not provide accommodation.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 30 stycznia 2019 18:16 Marek Zawada