INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: specjalista ds. ochrony środowiska
RODZAJ UMOWY: umowa o pracę
ROZKŁAD CZASU PRACY: podstawowy czas pracy
DATA OGŁOSZENIA: 4.01.2019 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT:  31.01.2019 r.

OPIS:

Zastępca Szefa Logistyki WAT zatrudni specjalistę ds. ochrony środowiska. Zatrudnienie na okres próbny z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony.

ZADANIA:

 • Prowadzenie ewidencji ilościowej i jakościowej odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, substancji kontrolowanych, substancji zubażających warstwę ozonową
 • Prowadzenie kontroli jakościowej wody podziemnej, ścieków komunalnych i opadowych
 • Koordynowanie prac związanych z zewnętrzną segregacją odpadów komunalnych
 • Przygotowywanie procedur do zawarcia umów z firmami zewnętrznymi na odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z terenu Akademii
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi zajmującymi się odbiorem, unieszkodliwieniem lub utylizacją odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
 • Współpraca z jednostkami Administracji Publicznej w zakresie ochrony środowiska
 • Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby wydawania decyzji/pozwoleń związanych z ochroną środowiska
 • Sporządzanie raportów, opracowań dotyczących wpływu na środowisko istniejących lub planowanych przedsięwzięć, przekazywanie informacji o stanie środowiska organom państwowym,
 • Uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć prowadzonych na terenie Akademii
 • Uzyskiwanie dofinansowań w formie dotacji na przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska
 • Naliczanie opłat z tytułu korzystania ze środowiska
 • Kontrolowanie terenu Akademii w zakresie: ochrony atmosfery, ochrony wód, gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, gospodarki zielenią, ochrony przyrody
 • Udział w planowaniu inwestycji (urządzeń) chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem
 • Opracowanie planu gospodarczego w dziedzinie ochrony środowiska oraz jego realizacja

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek inżynieria środowiska oraz wiedza specjalistyczna i doświadczenie minimum 3 letnie na stanowisku związanym z ochroną środowiska
 • Znajomość przepisów ustawy o odpadach, ustawy o ochronie środowiska, ochrony przyrody, prawo wodne
 • Preferowane podstawy prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych
 • Obsługa pakietu Ms Office (w szczególności Word, Excel)

KOMPETENCJE:

 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • zdolność określania priorytetów
 • dokładność

KONTAKT:

CV wraz z listem motywacyjnym należy kierować na adres:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 04 stycznia 2019 10:58 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. środa, 09 stycznia 2019 08:14 Robert Drygas