Nazwa jednostki: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Nazwa stanowiska: Stypendysta

Wymagania:

Do realizacji projektu poszukuje się stypendysty spełniającego następujące warunki:

 • student studiów III stopnia
 • absolwent studiów I i II stopnia na kierunku: Inżynieria Materiałowa lub pokrewnym
 • doświadczenie w zakresie mechanicznej syntezy
 • doświadczenie w zakresie badań kalorymetrycznych i termograwimetrycznych
 • doświadczenie w budowie układów bezprzewodowej transmisji danych
 • umiejętność obsługi komór rękawicowych
 • doświadczenie w badaniu materiałów do magazynowania wodoru w stanie stałym
 • gotowość do codziennej pracy w laboratorium ( w WAT) i codziennych spotkań z kierownikiem projektu

Opis zadań:

Celem projektu jest badanie możliwości prowadzenia mechanicznej syntezy wodorków pod ciśnieniem wodoru w młynku kulowym.

Zadania studenta stypendysty:

 - projektowanie inżynierskie CAD i obliczenia wytrzymałościowe

- preparatyka próbek

- badania zdolności materiałów do magazynowania wodoru

- rentgenowska analiza fazowa

- analiza termograwimetryczna i kalorymetryczna  próbek

- analiza wyników badań

Typ konkursu: NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 24 12 2018

Warunki zatrudnienia:

Przewidywany okres wypłaty stypendium: 36 miesięcy

Rozpoczęcie stypendium: styczeń  2019

Wysokość stypendium 2000 zł/miesięcznie  (w ramach umowy o stypendium)

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

 • Curriculum Vitae
 • Lista osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań lub udokumentowany udział w projektach badawczych z zakresu inżynierii materiałowej
 • Kopia dyplomów ukończenia studiów I i II stopnia z suplementem (może być kserokopia)
 • Zaświadczenie potwierdzające status studenta studiów III stopnia

Aplikację prosimy składać drogą elektroniczną na adres: do dnia 24 12 2018 Zamawiający potwierdzi wpływ ofert drogą elektroniczną.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz. 833.)

O wyborze kandydata decydować będzie parametryczna ocena ich osiągnięć naukowych i wyróżnień zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych, opublikowanym na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki, w szczególności z uwzględnieniem następujących punktacji:

 • osiągnięcia naukowe kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (50 % oceny końcowej):

4 pkt Kandydat posiada wyróżniający dorobek naukowy;

3 pkt Kandydat posiada bardzo dobry dorobek naukowy;

2 pkt Kandydat posiada dobry dorobek naukowy;

1 pkt Kandydat posiada słaby dorobek naukowy;

0 pkt Brak dorobku naukowego kandydata.

 • wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej):

4 pkt Wybitne osiągnięcia (m.in. staże w wiodących ośrodkach zagranicznych, prestiżowe nagrody lub wyróżnienia międzynarodowe, warsztaty lub szkolenia w wiodących ośrodkach naukowych, udział w projektach międzynarodowych lub zagranicznych);

3 pkt Znaczące osiągnięcia (staże w dobrych ośrodkach krajowych i zagranicznych, wyróżnienia lub nagrody ogólnokrajowe, warsztaty lub szkolenia zagraniczne lub ogólnokrajowe, udział w projektach krajowych lub zagranicznych);

2 pkt Umiarkowane osiągnięcia (wyróżnienia lub nagrody lokalne, warsztaty lub szkolenia, udział w projektach uczelnianych);

1 pkt Słabe osiągnięcia;

0 pkt Brak osiągnięć.

 • kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30 % oceny

końcowej):

 3 pkt Kandydat posiada bardzo dobre kompetencje;

 2 pkt Kandydat posiada dobre kompetencje;

 1 pkt Kandydat posiada słabe kompetencje;

 0 pkt Brak kompetencji kandydata

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 07 grudnia 2018 11:23 Marek Zawada
Artykuł został zmieniony. piątek, 07 grudnia 2018 11:48 Marek Zawada