Baner BIP

Nazwa jednostki: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Nazwa stanowiska: POST-DOC

Wymagania:

Do realizacji projektu poszukuje się stypendysty spełniającego następujące warunki:

 • posiada doktorat;
 • jest gotowy do podjęcia pracy na pełny etat (8 godzin dziennie) w ramach projektu;
 • posiada praktyczne doświadczenie w budowie układów pomiarowych;
 • posiada praktyczne umiejętności w budowie urządzeń sterowanych automatyką przemysłową;
 • biegle posługuje się środowiskiem programistycznym Labview;
 • zna podstawy inżynierskiego projektowania;
 • potrafi korzystać z oprogramowania inżynierskiego typu CAD;
 • zna komunikatywnie język angielski w mowie i w piśmie.

Opis zadań:

Celem projektu jest zbadanie możliwości prowadzenia mechanicznej syntezy wodorków pod ciśnieniem wodoru w młynku kulowym.

Zadania studenta stypendysty:

 • budowa układów pomiarowych i aparatury badawczej wykorzystywanej w projekcie
 • prowadzenie badań - mechanicznej syntezy w młynkach kulowych
 • analiza uzyskanych wyników
 • pomoc w pisaniu publikacji naukowych

Typ konkursu: NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 28 11 2019

Warunki zatrudnienia:

 • przewidywany okres zatrudnienia: 12 miesięcy
 • rozpoczęcie pracy: styczeń 2020 – do negocjacji
 • wysokość wynagrodzenia 120 000 zł /rok (tzw. „brutto brutto” - z kosztami pracodawcy)

Dodatkowe informacje:

Miejsce Pracy: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Wymagane dokumenty:

 • Curriculum Vitae;
 • lista publikacji, osiągnięć naukowych, wyróżnień i szkoleń;
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie.

Aplikację prosimy składać drogą elektroniczną na adres: do dnia 28 11 2019 Zamawiający potwierdzi wpływ ofert drogą elektroniczną.

O wyborze kandydata decydować będzie ocena osiągnięć naukowych oraz kompetencji kandydata w zakresie przedstawionym w opisie stanowiska sprawdzonych w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty mogą być dostarczone w języku polskim lub angielskim.

Kandydat nie musi posiadać obywatelstwa polskiego.

O rozstrzygnięciu konkursu kandydaci zostanę poinformowani drogę elektroniczną.

Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2;
 2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: ;
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.), a w przypadku podania przez Panią/Pana danych innych niż wyżej wymienione wówczas podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody.
 5. Podanie danych przez kandydatów jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres wymaganych danych wynika z Kodeksu pracy i jest obowiązkowy.
 6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a następnie niezwłocznie zniszczone.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, w przypadku podania przez Panią/Pana danych innych niż wskazane w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

W złożonej dokumentacji prosimy o zawarcie oświadczenia w brzmieniu:

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 4 listopada 2019 o godz. 15.39 Robert Drygas