Baner BIP

NUMER REFERENCYJNY: 10-WML-ITU-AD-19

INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt dydaktyczny, pełny etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o obronności

DATA OGŁOSZENIA: 27.11.2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.12.2019 r.

LINK DO STRONY: www.wml.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: artyleria, balistyka zewnętrzna, teoria strzelania i kierowania ogniem artylerii polowej

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Kandydat do objęcia stanowiska adiunkta dydaktycznego powinien cechować się udokumentowanym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz w pracy naukowej, udokumentowanym dorobkiem naukowym z obszaru  nauk o obronności. Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta dydaktycznego będzie wypełniała zadania dydaktyczne (prowadziła samodzielnie wykłady, ćwiczenia i seminaria) z zakresu wsparcia ogniowego, teorii strzelania i kierowania ogniem artylerii polowej, taktyki wojsk rakietowych i artylerii oraz połączonego wsparcia ogniowego
i targetingu. Do obowiązków adiunkta dydaktycznego należeć będzie również prowadzenie zajęć dla kadry Wojska Polskiego kształconej w ramach kursów i szkoleń oraz studiów podyplomowych.

Wymagania od kandydatów

 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim.
 • gotowość do uczestniczenia w pracach naukowo – badawczych;
 • potwierdzone autorstwo co najmniej 10 publikacji naukowych związanych z teorią wykorzystania wojsk rakietowych i artylerii oraz wsparciem ogniowym;
 • potwierdzona znajomość języka angielskiego (minimalne wymagania na poziomie STANAG 2222);
 • praktyczna i teoretyczna znajomość zagadnień z obszaru wykorzystania wojsk rakietowych i artylerii, teorii strzelania i kierowania ogniem oraz balistyki zewnętrznej;
 • praktyczna znajomość systemów dowodzenia i kierowania ogniem wykorzystywanych w Wojsku Polskim;
 • potwierdzone co najmniej 5 letnie doświadczenie (minimalne wymagania) w prowadzeniu zajęć jako nauczyciel akademicki;
 • stopień doktora w dyscyplinie nauki o obronności;
 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668);

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT, zawierające numer referencyjny ogłoszenia;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy (cv.), informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Link do wzorów dokumentów bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Dokumenty należy składać w terminie do: 30.12.2019 r.

 • osobiście: w Dziale Administracyjno-Technicznym Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; bud. 63, pok. 10
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 – decyduje data wpłynięcia aplikacji do WAT.

Uchybienia formalne, które spowodują odrzucenie oferty: brak kompletu dokumentów wymienionych w punkcie II.

Aplikacja powinna być opatrzona numerem referencyjnym : 10–WML–ITU–AD–19.

Zatrudnienie nastąpi z dniem 1 lutego 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: (+48) 261 837 586 .

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postepowania.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Otrzymane oferty nie będą zwracane.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


REFERENCE NUMBER: 10-WML-ITU-AD-19

INSTITUTION: Military University of Technology, Faculty of Mechatronics and Aerospace

CITY: Warsaw

POSITION: teaching assistant professor, full time

DISCIPLINE: Defence science

POSTED: 27.11.2019

EXPIRES: 30.12.2019

WEBSITE: www.wml.wat.edu.pl

KEY WORDS: artillery, external ballistics, theory of fire and control

DESCRIPTION (field, expectations, comments): Candidate for position of teaching assistant professor should have teaching and research experience with a proven track record of teaching and scientific achievements in the field of Defence science. An employed person will fulfill a didactic tasks (lectures, exercises and seminar courses) in terms of fire suport, theory of firing and fire control of field artillery, tactics of rocket and artillery branch and joint fire suport and targeting. The duties of a teaching lecturer will also include conducting classes for the personnel of the Polish Army educated as part of courses and training as well as post-graduate studies.

Admission requirements

 • comply with the provisions laid down in art. 113 of the "Law on Higher Education and Science", July 20, 2018, (Journal of Laws of 2018, item 1668);
 • Ph.D. degree in discipline of defense science;
 • confirmed at least five years of experience (minimum requirement) as an academic teacher;
 • practical knowledge of the command and fire control systems used in the Polish army;
 • practical and theoretical knowledge of issues in the area of the use of rocket and artillery troops, the theory of fire and control and external ballistics;
 • confirmed knowledge of English language, (minimum requirement STANAG 2222 level);
 • confirmed authorship of at least 10 related scientific publications with the theory of the use of rocket and artillery troops and fire support;
 • readiness to participate in the scientific research activities;
 • ability of teaching in Polish language.

Competition application should include

 • a letter of application to the Rector of the Military University of Technology including the reference number of application;
 • candidate’s questionnaire;
 • CV, information about scientific interest, scientific, educational and organizational achievements;
 • copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate's qualifications;
 • a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act of 10th May, 2018;
 • a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force;
 • a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime;
 • a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract;
 • a declaration on the full use of civil rights;
 • a declaration stating whether MUT is the core or non-core workplace for the applicant.

Document templates can be found on the website bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Documents should be submitted till: 30.12.2019.

 • in person: in the Faculty of Mechatronics and Aerospace MUT, building 63 room 10;
 • by post: at Military University of Technology, Faculty of Mechatronics and Aerospace, 00-908 Warsaw,2 gen. Sylwester Kaliski Street - the date of receipt of the application to MUT is decisive,

Formal defects that constitute an absolute ground for the rejection of an application are lack of documents mentioned in point II.

The application should have a reference number: 10–WML–ITU–AD–19.

Employment since February 1, 2020.

Additional information can be obtained by telephone: (+48) 261 837 586

The competition will be adjudicated no later than two weeks after the competition deadline.

This recruitment process is the first stage of the recruitment procedure defined in the Military University of Technology statutes concerning employment of university lecturers. The positive evaluation of the candidate resulting from this process is the bases for further recruitment procedures.

The final decision on employment of the candidate is taken by Rector of the Military University of Technology.

The University can also terminate the recruitment process before final decision without an announcement of the termination reasons.

The application that are rejected will be destroyed by the evaluating committee. Received applications will not be returned.

The Military University of Technology does not provide accommodation.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 27 listopada 2019 o godz. 15.40 Robert Drygas