Baner BIP

INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: Inżynieria Materiałowa

DATA OGŁOSZENIA: 25 październik 2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 20 listopada 2019 r.

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: Techniki wytwarzania, Grafika inżynierska, Podstawy projektowania inżynierskiego z elementami CAD/CAM, Sterowanie numeryczne obrabiarek, Zintegrowane systemy wytwarzania

Opis

Kandydat do objęcia adiunkta dydaktycznego powinien cechować się udokumentowanym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz w pracy naukowej, udokumentowanym dorobkiem naukowym z obszaru  inżynierii materiałowej. Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta dydaktycznego będzie wypełniała zadania dydaktyczne (prowadziła samodzielnie wykłady, ćwiczenia i laboratoria) z zakresu grafiki inżynierskiej, podstaw projektowania inżynierskiego z elementami CAD/CAM, sterowania numerycznego obrabiarek, zintegrowanych systemów wytwarzania. Do obowiązków starszego wykładowcy należeć będzie również prowadzenie zajęć z obszaru obróbki ubytkowej materiałów trudnoobrabialnych realizowanych przy użyciu obrabiarek sterowanych numerycznie. Dodatkowym atutem będzie znajomość metod odwzorowań i restytucji elementów przestrzennych opartych na rzutowaniu prostokątnym, zasad ich modelowania z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych typu CAD/CAM, odczytywania rysunków podstawowych części maszyn i ich złożeń oraz schematów konstrukcji zgodnie z normami rysunku technicznego.

Wymagania od kandydatów

 • wykształcenie z obszaru obróbki mechanicznej materiałów trudnoobrabialnych oraz termicznej i plastycznej obróbki metali;
 • praktyczne doświadczenie z zakresu wykorzystania projektowania inżynierskiego w technologii budowie i obsłudze elementów i części maszyn i urządzeń;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (potwierdzone świadectwem ukończenia kursu pedagogicznego dla nauczycieli akademickich oraz samodzielnym przeprowadzeniem przynajmniej 500 godzin zajęć na uczelni technicznej;
 • autorstwo/współautorstwo publikacji powiązanych tematycznie z opisem stanowiska minimum 6 publikacji z listy A, B MNiSW dotyczących obszaru inżynierii materiałowej, obróbki mechanicznej oraz technologii budowy i eksploatacji maszyn;
 • praktyczna znajomość programów: CAD/CAM, Solid Edge;
 • znajomość podstaw inżynierii wytwarzania.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych;
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 listopada 2019 r.

 • osobiście w sekretariacie Wydziału Nowych Technologii i Chemii pok. 151.
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
 • pocztą elektroniczną/faksem: / 261 839 450

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 445, 261 839 450

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej akademii Technicznej procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty
z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postępowania konkursowego.


INSTITUTION: Military University of Technology

CITY: Warsaw

POSITION: Teaching assistant professor

DISCIPLINE: Materials science and engineering

POSTED: 25th October 2019

EXPIRES: 20th November 2019

WEBSITE: www.wat.edu.pl

KEY WORDS: manufacturing techniques, engineering graphics, fundamentals of engineering design with CAD/CAM, numerical control of machine tools, integrated manufacturing systems

Description

Candidate for position of teaching assistant professor should have teaching and research experience with a proven track record of teaching and scientific achievements in the field of Materials Science and Engineering. An employed person will fulfill a didactic tasks (lectures, seminar courses and laboratory tutorials) in terms of engineering graphics, fundamentals of engineering design with CAD/CAM, numerical control of machine tools, integrated manufacturing systems as well as CNC machining of the hard-to-machine materials. Knowledge of mapping methods and restoration of spatial elements based on rectangular projection will be a plus.

Requirements

 • education in the field of machining of difficult-to-work materials and thermal and plastic metalworking;
 • practical experience in the field of the use of engineering design in the construction and operation technology of elements and parts of machines and devices;
 • experience in conducting classes (confirmed by a certificate of completion of a pedagogical course for academic teachers and an individual carrying at least 500 hours of classes at a technical university);
 • authorship/co-Authorship in scientific publications related to the job description (min. 6 publications from the  list of Polish Ministry of Science and Higher Education in the field of material engineering, machine design and maintenance;
 • knowledge of CAD/CAM, Solid Edge software;
 • knowledge of fundamentals of engineering design.

The competition application should include

 • a Letter of application to the Rector of Military University of Technology;
 • candidate's questionnaire;
 • CV, including information about research interests and academic, didactic and organizational achievements;
 • copies of diplomas and other documents confirming/proving the candidate's qualifications;
 • a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act of 10th May, 2018;
 • a statement that the candidate has full capacity to act according to the law in force;
 • a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime;
 • a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract;
 • a declaration on the full use of civil rights;
 • a declaration stating whether MUT is the core or non-core workplace for the applicant.

Documents should be submitted till 20th November 2019

 • in person to the secretary's office / at the front desk build 100/151
 • by post: at the Military University of Technology, Faculty of Advanced Technology and Chemistry, 00-908 Warsaw, gen. Sylwestra Kaliskiego 2 Str.
 • by e-mail/fax: /, 261 839 450

Additional information can be obtained by telephone: 261 839 445, 261 839 450

The competition will be adjudicated within two weeks from the deadline for submission of offers.

The competition is the first stage specified in the Statute of the Military University of Technology of employment procedure as an academic teacher, and its positive resolution is the basis for further progress. The final decision on employing a person selected in the course of the competition is made by the Rector.

The Military University of Technology reserves the right not to resolve the competition without giving a reason.

The University does not provide accommodation.

At the end of the recruitment process, offers that do not meet the formal requirements and all other offers except the offer of the selected candidate are destroyed after one month from the day of the competition procedure completion.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 25 października 2019 o godz. 13.19 Robert Drygas