Baner BIP

NR REFERENCYJNY: 6-WML-KMT-AD-19

INSTYTUCJA: Wydział Mechatroniki i Lotnictwa WAT

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt dydaktyczny, pełny etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna

DATA OGŁOSZENIA: 09.10.2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  12.11.2019 r.

LINK DO STRONY: www.wml.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: mechatronika

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Wymagania od kandydata

 • dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim;
 • spełnienie wymagań określonych w art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2005 poz. 1668);
 • posiadanie stopnia co najmniej doktora w specjalności mechatronika lub pokrewnej;
 • znajomość zagadnień z obszaru mechatroniki i automatyki;
 • znajomość zagadnień teorii sterowania;
 • umiejętność programowania w języku wysokiego poziomu;
 • mile widziane posiadanie publikacji naukowych.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT, zawierające numer referencyjny;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Link do wzorów dokumentów bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Dokumenty należy składać w terminie do 12.11.2019 r.:

 • osobiście: w Dziale Administracyjno-Technicznym Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; bud. 63, pok. 10
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, 00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 – decyduje data wpływu do WAT;

Uchybienia formalne, które spowodują odrzucenie oferty: brak kompletu dokumentów wymienionych w punkcie II.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: +48 261 837 619.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert, nie później niż 26.11.2019 r.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

Zatrudnienie nastąpi z dniem 01.02.2020 r.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływnie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania konkursowego. Dokumenty złożone w ramach naboru nie będą zwracane.
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 9 października 2019 o godz. 11.33 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 9 października 2019 o godz. 11.33 Robert Drygas