Baner BIP

NUMER REFERENCYJNY: 5-WML-ITU-AS-19

INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent dydaktyczny, pełny etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna

DATA OGŁOSZENIA: 08.10.2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08.11.2019 r.

LINK DO STRONY: http://www.wml.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: systemy komputerowe CAD, balistyka wewnętrzna, balistyka zewnętrzna, mechanika,

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Wymagania od kandydatów

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668);
 • wykształcenie minimum mgr inż.;
 • umiejętność posługiwania się komputerowymi systemami wspomagającymi projektowanie CAD;
 • umiejętność przygotowywania komponentów do elaboracji amunicji do celów laboratoryjnych;
 • umiejętność obsługi urządzeń badawczo-pomiarowych w balistyce wewnętrznej i zewnętrznej (radar dopplerowski, komora manometryczna, bramki optyczne);
 • doświadczenie w zakresie badań właściwości materiałów miotających w warunkach pirostatycznych i pirodynamicznych;
 • przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów podstawowych i specjalistycznych na kierunkach Mechatronika, Lotnictwo i Kosmonautyka, Inżynieria Bezpieczeństwa (Informatyka I, Mechanika II, Grafika Inżynierska, Balistyka Wewnętrzna, Balistyka Zewnętrzna);
 • gotowość do uczestniczenia w pracach naukowo – badawczych;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim.

Dodatkowymi atutami będą

 • doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych (kierowanie co najmniej trzema projektami typu RMN);
 • doświadczenie w prowadzeniu badań z zapłonnikami plazmowymi;
 • doświadczenie w badaniach poligonowych;
 • aktualne zaświadczenie potwierdzające przygotowanie zawodowe do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT, zawierające numer referencyjny ogłoszenia;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy (cv.), informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Link do wzorów dokumentów bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Dokumenty należy składać w terminie do: 08.11.2019 r.

 • osobiście: w Dziale Administracyjno-Technicznym Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; bud. 63, pok. 10
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 – decyduje data wpłynięcia aplikacji do WAT.

Uchybienia formalne, które spowodują odrzucenie oferty: brak kompletu dokumentów wymienionych w punkcie II.

Aplikacja powinna być opatrzona numerem referencyjnym : 5–WML–ITU–AS–19.

Zatrudnienie nastąpi z dniem 1 grudnia 2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: (+48) 261 839 534.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postepowania.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Otrzymane oferty nie będą zwracane.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 9 października 2019 o godz. 10.48 Robert Drygas