INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: INŻYNIERIA CHEMICZNA

DATA OGŁOSZENIA: 05.08.2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04.09.2019 r.

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: synteza nanomateriałów, proces adsorpcji, charakterystyka struktury porowatej, modyfikacja biomateriałów i biopolimerów.  

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi) 

Kandydat powinien posiadać wiedzę i kilkuletnie doświadczenie praktyczne związane z syntezą nowych struktur węglowych z różnych prekursorów węglonośnych, mikro- i mezoporowatych struktur adsorpcyjnych oraz retykulowanych struktur monolitycznych. Ponadto kandydat powinien posiadać umiejętności doboru i stosowania odpowiednich technik do charakterystyki otrzymanych struktur tj.: analizy porowatości (adsorpcja chemiczna, adsorpcja fizyczna - wyznaczanie izoterm adsorpcji gazowych), opisu chemizmu powierzchni oraz morfologii powierzchni za pomocą mikroskopii elektronowej. Dodatkowym atutem kandydata będzie umiejętność przygotowywania, oczyszczania i modyfikacji materiałów w celu otrzymania materiałów biozgodnych.  Do obowiązków aplikanta będzie należało udział w realizowanych programach badawczych i uczestnictwo w opracowywaniu aplikacji nowych projektów. Ponadto obowiązkiem aplikanta będzie prowadzenie zajęć dydaktycznych z w zakresie chemii nieorganicznej i ogólnej, ochrony środowiska w energetyce i materiałoznawstwa optoelektronicznego.

I. Wymagania od kandydata:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668);
 • stopień doktora w dziedzinie nauk chemicznych, inżynierii materiałowej lub pokrewnych;
 • znajomość klasycznych oraz nowoczesnych technik badań właściwości materiałów nanoporowatych, doświadczenie w pracy z syntezą wysokotemperaturową;
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne: minimum 160 godzin dydaktycznych w realizacji przedmiotów z dziedziny chemii;
 • znajomość obsługi mikroskopu elektronowego, potwierdzona certyfikatem szkolenia z obsługi;
 • umiejętność interpretacji izoterm adsorpcji w celu charakterystyki porowatości materiałów wykorzystując dane z analizatora porowatości - szkolenie z obsługi analizatora porowatości potwierdzona certyfikatem;
 • dorobek naukowy w zakresie porowatych materiałów węglowych, udokumentowany współautorstwem co najmniej trzech oryginalnych publikacji z listy filadelfijskiej ze współczynnikiem IF;
 • dorobek w zakresie organizacji badań (udział w realizacji projektów badawczych);
 • minimum 4-letni staż zawodowy w naukowych zespołach badawczych;
 • udokumentowane przeszkolenie do pracy w laboratorium badawczych i wzorcujących wg odpowiednich norm np.: systemem zarządzania jakością ISO 9001:2015, 17025:2005 i AQAP 2110, udokumentowane odpowiednimi certyfikatami.

II. Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Wzory dokumentów dostępne na stronie bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

III. Dokumenty należy składać w terminie do 04.09.2019 r.

 • osobiście: w Sekretariacie Instytutu Optoelektroniki, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; bud. 136, pok. 114;
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 – decyduje data wpływu do WAT;

Uchybienia formalne, które spowodują odrzucenie oferty: brak kompletu dokumentów wymienionych w punkcie II.

IV. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: (+48) 261 83 96 96

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postępowania konkursowego.


INSTITUTION: Military University of Technology, Institute of Optoelectronics

CITY: Warsaw

POSITION: Assistant Professor

DISCIPLINE: Chemical Engineering

POSTED 05.08.2019

EXPIRES 04.09.2019

WEBSITE www.wat.edu.pl

KEY WORDS: synthesis of nanomaterials, adsorption process, characteristics of porous structures, modification of biomaterials and biopolymers.

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

The candidate should have the knowledge and practical experience in the synthesis of new carbon structures using various carbonaceous precursors, micro and mesoporous adsorption structures and reticulated monolithic structures. In addition, the candidate should have the skills to select and apply the appropriate characterization techniques of the structures obtained, i.e. analysis of porosity (chemical and physical adsorption - determination of gas adsorption isotherms), the surface chemistry and surface morphology (electron microscopy). The candidate should also be able to prepare, purify and modify the biomaterials for cell culturing. Among the other duties, the candidate will also be involved in ongoing research projects, participation in conferences and authorship of the scientific publications. The applicant's duties will also include teaching in classes of chemistry and environmental protection in the energy sector.

I. Admission requirements: 

 • meets the requirements determined in art. 113 of the "Law on Higher Education and Science", July 20, 2018, (Journal of Laws of 2018, item 1668),
 • a doctoral degree in the field of chemical sciences, material engineering or related topics,
 • knowledge of classical and modern techniques of testing the properties of nanoporous materials; experience in the work with high-temperature synthesis,
 • documented teaching experience: minimum 160 hours spent on teaching in the chemistry classes;
 • the ability to operate an electron microscope, confirmed by a training certificate;
 • the skills to interpret adsorption isotherms to characterize the porosity of materials based on data of a porosity analyzer, training confirmed by a certificate
 • scientific achievements in the field of porous carbon materials, documented by co-authorship of at least three original publications with IF index;
 • participation in the implementation of research projects;
 • a minimum of four years of professional experience in the research teams;
 • documented training to work in a research and calibration laboratory according to relevant standards, e.g.: quality management system ISO 9001: 2015, 17025: 2005 and AQAP 2110.

II. The competition application should include:

 • a letter of application to the Rector of the Military University of Technology,
 • candidate’s questionnaire,
 • CV,
 • copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate's qualifications,
 • a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act,
 • a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force,
 • a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime,
 • a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract,
 • a declaration on the full use of civil rights,
 • a declaration stating whether MUT is the core or non-core workplace for the applicant.

Document templates available on the website bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

III. Documents should be submitted till 05.09.2019

 • in person to the secretary's office of the Institute of Optoelectronics at the front desk, Military University of Technology, Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St, building 136, room 114;
 • by post: at the Military University of Technology, Institute of Optoelectronics, 00-908 Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St.;

Formal defects that constitute an absolute ground for the rejection of a tender are lack of documents mentioned in point II.

IV. Additional information can be obtained by telephone: (+48) 261 83 96 96

The competition will be adjudicated within two weeks from the deadline for submission of offers.

The competition is the first stage specified in the Statute of the Military University of Technology of employment procedure as an academic teacher, and its positive resolution is the basis for further progress. The final decision on employing a person selected in the course of the competition is made by the Rector. The Military University of Technology reserves the right not to resolve the competition without giving a reason. The University does not provide accommodation.

At the end of the recruitment process, offers that do not meet the formal requirements and all other offers except the offer of the selected candidate are destroyed after one month from the day of the competition procedure completion.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 05 sierpnia 2019 13:41 Robert Drygas