INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki biologiczne 

DATA OGŁOSZENIA: 05.08.2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04.09.2019 r.

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: hodowle komórkowe in vitro, mikroskopia fluorescencyjna, biologia molekularna

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi) 

Kandydat powinien posiadać wiedzę i kilkuletnie doświadczenie praktyczne w badaniach mikrobiologicznych, prowadzeniu hodowli komórkowych in vitro, zastosowaniu metod biologii molekularnej w badaniach wpływu czynników fizycznych na homeostazę komórek eukariotycznych, ocenie uszkodzeń DNA spowodowanych działaniem czynników genotoksycznych (test kometowy) oraz w wykorzystaniu mikroskopii fluorescencyjnej i technik spektrofotometrycznych w badaniach podstawowych parametrów życiowych bakterii i komórek eukariotycznych, w tym ich liczebności, żywotności, procesów apoptozy oraz cyklu komórkowego. Do obowiązków aplikanta będzie należał udział w realizowanych programach badawczych oraz uczestnictwo w opracowywaniu aplikacji nowych projektów badawczych. Do obowiązków aplikanta będzie należało też prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie mikrobiologii i medycyny regeneracyjnej.

I. Wymagania od kandydata:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668);
 • stopień doktora w dziedzinie nauk biologicznych, medycznych, rolniczych lub pokrewnych;
 • wysoka ocena pracy doktorskiej, udokumentowana otrzymaniem nagrody lub wyróżnienia;
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne: minimum 250 godzin dydaktycznych w realizacji przedmiotów z dziedziny biologii;
 • znajomość przygotowywania bibliotek NGS i technologii sekwencjonowania z wykorzystaniem aparatów firmy Illumina, potwierdzona certyfikatami uczestnictwa w szkoleniach;
 • doświadczenie w pracy z hodowlami komórkowymi in vitro, w tym hodowli ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych, udokumentowane współautorstwem co najmniej dwóch oryginalnych publikacji uznawanych przez MNiSW.
 • dobra znajomość języka angielskiego na poziomie niezbędnym do prowadzenia zajęć dydaktycznych i działalności naukowej
 • udział w realizacji projektów badawczych;
 • minimum 4-letni staż zawodowy w naukowych zespołach badawczych;

II. Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Wzory dokumentów dostępne na stronie bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

III. Dokumenty należy składać w terminie do 04.09.2019 r.

 • osobiście: w Sekretariacie Instytutu Optoelektroniki, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; bud. 136, pok. 114;
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 – decyduje data wpływu do WAT;

Uchybienia formalne, które spowodują odrzucenie oferty: brak kompletu dokumentów wymienionych w punkcie II.

IV. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: (+48) 261 83 96 96

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postępowania konkursowego.


INSTITUTION: Military University of Technology, Institute of Optoelectronics

CITY: Warsaw

POSITION: Assistant Professor

DISCIPLINE: Biological sciences

POSTED 05.08.2019

EXPIRES 04.09.2019

WEBSITE www.wat.edu.pl

KEY WORDS: cell cultures in vitro, fluorescence microscopy, molecular biology

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

The candidate should have knowledge and several years of practical experience in microbiological research, cell cultures in vitro, molecular biology methods for study the effects of physical factors on eukaryotic cell’s homeostasis, assessment of DNA damage caused by genotoxic factors (comet assay) and in the use of fluorescence microscopy and spectroscopy for monitoring of the basic vital parameters of bacteria and eukaryotic cells, including their number, viability, apoptosis and cell cycle. The applicant's responsibilities will include participation in ongoing research programs and participation in the development of applications for new research projects. The applicant's duties will also include the teaching of students in the field of microbiology and regenerative medicine.

I. Admission requirements: 

 • meets the requirements determined in art. 113 of the "Law on Higher Education and Science", July 20, 2018, (Journal of Laws of 2018, item 1668),
 • a doctoral degree in the field of biological, medical, agricultural or related sciences;
 • high evaluation of the doctoral dissertation, documented by a prize or distinction;
 • the documented teaching experience: a minimum of 250 hours spent on teaching in the biology classes;
 • knowledge how to prepare the NGS libraries and to sequence DNA with the use of Illumina technology, confirmed by certificates of training;
 • the experience in the in vitro cell cultures, including the culture of human mesenchymal stem cells, documented by the co-authorship of at least two original publications accepted by MNiSW;
 • a good knowledge of the English language at a level required to conduct lectures and scientific activities;
 • participation in the implementation of research projects;
 • a minimum of four years of professional experience in the research teams;

II. The competition application should include:

 • a letter of application to the Rector of the Military University of Technology,
 • candidate’s questionnaire,
 • CV,
 • copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate's qualifications,
 • a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act,
 • a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force,
 • a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime,
 • a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract,
 • a declaration on the full use of civil rights,
 • a declaration stating whether MUT is the core or non-core workplace for the applicant.

Document templates available on the website bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

III. Documents should be submitted till 04.09.2019

 • in person to the secretary's office of the Institute of Optoelectronics at the front desk, Military University of Technology, Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St, building 136, room 114;
 • by post: at the Military University of Technology, Institute of Optoelectronics, 00-908 Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St.;

Formal defects that constitute an absolute ground for the rejection of a tender are lack of documents mentioned in point II. 

IV. Additional information can be obtained by telephone: (+48) 261 83 96 96

The competition will be adjudicated within two weeks from the deadline for submission of offers.

The competition is the first stage specified in the Statute of the Military University of Technology of employment procedure as an academic teacher, and its positive resolution is the basis for further progress. The final decision on employing a person selected in the course of the competition is made by the Rector. The Military University of Technology reserves the right not to resolve the competition without giving a reason. The University does not provide accommodation.

At the end of the recruitment process, offers that do not meet the formal requirements and all other offers except the offer of the selected candidate are destroyed after one month from the day of the competition procedure completion.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 05 sierpnia 2019 13:38 Robert Drygas