INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna; Wydział Mechaniczny

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: instruktor

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna

DATA OGŁOSZENIA: 02.08.2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01.09.2019

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: mechanika, metody komputerowe w mechanice

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Kandydata do objęcia stanowiska instruktora powinno cechować doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz naukowej, udokumentowane dorobkiem naukowym przynależnym do dyscypliny inżynieria mechaniczna. Osoba zatrudniona na stanowisku instruktora będzie wypełniała zadania dydaktyczne (prowadziła samodzielnie ćwiczenia audytoryjne oraz laboratoryjne) z zakresu ogólnie pojętej inżynierii mechanicznej przy wykorzystaniu programów modelowania CAD i obliczeń numerycznych CAE.

Wymagania od kandydatów:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1669 z późn. zm.);
 • posiadanie stopnia naukowego min. mgr inż. w dyscyplinie mechanika o specjalności metody komputerowe w mechanice, dodatkowym atutem będzie stopień doktora;
 • dobra znajomość problematyki modelowania numerycznego szybkozmiennych zagadnień dynamicznych wybuchu i balistyki przy wykorzystaniu metody elementów skończonych. Dodatkowym atutem będzie umiejętność wykorzystania kodu obliczeniowego LS-Dyna w sformułowaniu Multi-Material Arbitrary Lagrangian-Eulerian;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie m. in.:
 • komputerowej symulacji liniowych zagadnień mechaniki;
 • technologii informacyjnej;
 • komputerowego wspomagania obliczeń inżynierskich maszyn i urządzeń w energetyce;
 • mechanikę techniczną z wytrzymałością materiałów;
 • metod numerycznych w analizie konstrukcji;
 • programów obliczeń inżynierskich CAE;
 • symulacji MES zagadnień inżynierskich zmiennych w czasie;
 • komputerowego wspomaganie obliczeń inżynierskich.
 • udokumentowany dorobek publikacyjny z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa znajdujący się w bazie Scopus/Web of Science z indeksem H większym lub równym 2, w zakresie badań modelowania i symulacji nieliniowych układów konstrukcji ochronnych;
 • udokumentowane doświadczenie we współpracy międzynarodowej (np. odbyte staże, realizacja międzynarodowych projektów badawczych i inne);
 • min. dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku konstruktora lub specjalisty naukowo technicznego;
 • udokumentowana umiejętność posługiwania się oprogramowaniem HyperWorks i LS_Dyan;
 • udział w konferencjach zagranicznych;
 • udział w realizacji projektów badawczych z dziedziny obronności i bezpieczeństwa.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r., poz. 1000);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych;
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w terminie do 01.09.2019

 • osobiście: w sekretariacie Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej (bud. 62; pok. 43)
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46
 • pocztą elektroniczną/faksem: , +48 261 837 366

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: +48 261 837 152

Wzory dokumentów dla osób ubiegających się o pracę w Wojskowej Akademii Technicznej można znaleźć pod adresem bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postępowania konkursowego.


INSTITUTION: Military University of Technology; Faculty of Mechanical Engineering

CITY: Warsaw

POSITION: instructor

DISCIPLINE: mechanical engineering

POSTED: 02.08.2019

EXPIRES: 01.09.2019

WEBSITE: www.wat.edu.pl

KEY WORDS: mechanics, computer methods in mechanics

DESCRIPTION: (field, expectations, comments):

A candidate for position of instructor should possess by experience in didactic and scientific work, documented by scientific achievements belonging to the discipline of mechanical engineering. A person employed as instructor will give didactic tasks (she conducted independent auditorium and laboratory exercises) in the field of generally understood mechanical engineering using CAD modeling programs and numerical calculations CAE.

Admission requirements:

 • compliance with the requirements provided in art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1669 z późn. zm.);
 • scientific degree min. M.Sc., Eng. in Mechanical Engineering in the field of mechanics and applied computer science, the doctor's degree will be an asset;
 • good understanding of numerical modeling and simulation of fast changing dynamic problems of explosion and ballistics using the finite element method. An additional advantage will be the ability to use the LS-Dyna calculation code in the formulation of Multi-Material Arbitrary Lagrangian-Eulerian
 • experience in teaching in the area of e.g.:
 • computer simulation of linear mechanics problems;
 • information technology;
 • computer aided engineering calculations of machines and devices in the power industry;
 • technical mechanics with the strength of materials;
 • numerical methods in structure analysis;
 • CAE engineering calculation programs;
 • FEM simulation of engineering issues in time;
 • computer aided engineering calculations.
 • publication output found in the Scopus/Web of Science database with an H index greater than or equal to 2, in the field of security and the national defense targeting modeling and simulation of non-linear setups of protective structures;
 • experience in international cooperation (e.g. internships, implementation of international research projects and others);
 • min. two years of work experience as an constructor or scientific and technical specialist;
 • ability to use HyperWorks and LS_Dyan;
 • participation in foreign conferences;
 • implementation of research projects in the field of defense and security.

 The competition application should include:

 • a letter of application to the Rector  of the Military University of Technology - candidate’s questionnaire;
 • CV;
 • copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate's qualifications;
 • a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act of 10th May, 2018;
 • a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force;
 • a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime;
 • a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract;
 • a declaration on the full use of civil rights;
 • a declaration  stating whether MUT  is the core or non-core workplace for the applicant.

Documents should be submitted till 01.09.2019

 • in person to the secretary's office / at the front desk
 • by post: at the Military University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 street, 00-908 Warsaw 46
 • by e-mail/fax , +48 261 837 366

Additional information can be obtained by telephone: +48 261 837 152

Document`s template can be found on bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Formal defects that constitute an absolute ground for the rejection of a tender are lack of documents mentioned above.

The final decision regarding employment of a person selected in the course of the competition is made by the Rector of MUT.

The competition will be adjudicated no later than two weeks after the competition deadline

The application that are rejected will be destroyed by the evaluating committee.

The Military University of Technology does not provide accommodation.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 02 sierpnia 2019 08:14 Robert Drygas