Studia wojskowe

Kandydaci na żołnierzy zawodowych (podchorążowie) kształceni są na stacjonarnych studiach wyższych - po ukończeniu studiów I i II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magister inżynier i mianowani są na stopień podporucznika.

W okresie studiów, podchorążowie mają zapewnione bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie oraz otrzymują uposażenie finansowe określone przepisami wojskowymi

Kandydaci na żołnierzy zawodowych pełnią czynną służbę wojskową jako służbę kandydacką

Informacje dla kandydatów na studia wojskowe…

Wykaz kierunków w ramach studiów wojskowych…

Studia cywilne

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie) przezna­czone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości

Studia inżynierskie prowadzone są na tech­nicznych kierunkach stu­diów, trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem ty­tułu za­wodowego inżyniera

Studia licencjackie prowadzone są na kierunkach: „bezpieczeństwo narodowe”, "obronność państwa" oraz „zarządzanie”, trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Studia drugiego stopnia (magisterskie) przezna­czone są dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera, licencjata, magistra inżyniera lub magistra uzyskany na kierunkach studiów:

  • identycznych jak realizowane w WAT,
  • pokrewnych w stosunku do kierunków realizowanych w Akademii (wykaz kierunków pokrewnych zawiera rozdział 2 uchwały Senatu Wojskowej Akademii Technicznej nr 35/WAT/2017 z dnia 2 marca 2017 r.);

Informacje dla kandydatów na studia cywilne pierwszego stopnia…

Informacje dla kandydatów na studia cywilne drugiego stopnia…

Wykaz kierunków w ramach studiów cywilnych…

Studia doktoranckie

Informacje o studiach doktoranckich…

Studia podyplomowe

Informacje o studiach podyplomowych…

Kursy dokształcające

Informacje o kursach dokształcających…

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 18 listopada 2016 09:12 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. środa, 08 marca 2017 14:42 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. środa, 04 kwietnia 2018 10:44 Robert Drygas