Studia wojskowe

Kandydaci na żołnierzy zawodowych (podchorążowie) kształceni są na stacjonarnych studiach wyższych - po ukończeniu studiów I i II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magister inżynier i mianowani są na stopień podporucznika.

W okresie studiów, podchorążowie mają zapewnione bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie oraz otrzymują uposażenie finansowe określone przepisami wojskowymi

Kandydaci na żołnierzy zawodowych pełnią czynną służbę wojskową jako służbę kandydacką

Informacje dla kandydatów na studia wojskowe

Wykaz kierunków w ramach studiów wojskowych

Studia cywilne

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie) przezna­czone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości

Studia inżynierskie prowadzone są na tech­nicznych kierunkach stu­diów, trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem ty­tułu za­wodowego inżyniera

Studia licencjackie prowadzone są na kierunkach: „bezpieczeństwo narodowe”, "obronność państwa" oraz „zarządzanie”, trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Studia drugiego stopnia (magisterskie) przezna­czone są dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera, licencjata, magistra inżyniera lub magistra uzyskany na kierunkach studiów:

  • identycznych jak realizowane w WAT,
  • pokrewnych w stosunku do kierunków realizowanych w Akademii (wykaz kierunków pokrewnych zawiera rozdział 2 uchwały Senatu Wojskowej Akademii Technicznej nr 35/WAT/2017 z dnia 2 marca 2017 r.);

Informacje dla kandydatów na studia cywilne pierwszego stopnia

Informacje dla kandydatów na studia cywilne drugiego stopnia

Wykaz kierunków w ramach studiów cywilnych

Studia doktoranckie

Informacje o studiach doktoranckich…

Studia podyplomowe

Informacje o studiach podyplomowych…

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 46WAT/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów podyplomowych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”

Kursy dokształcające

Informacje o kursach dokształcających…

Szkoła Doktorska

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 35/WAT/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na rok akademicki 2019/2020

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 36/WAT/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia „Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 49/WAT/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu Szkoły Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”

Informacje o Szkole Doktorskiej…


Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 28/RKR/2019 z dnia 27 utego 2019 r. w sprawie ustalenia opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 56/WAT/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych na rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2019/2020

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 55/WAT/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/2020

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 25/WAT/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021

Wniosek do Ministra Obrony Narodowej w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów na żołnierzy zawodowych do WAT w roku akademickim 2020/2021

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 52/WAT/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 18/WAT/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2023/2024

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 47/WAT/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 18 listopada 2016 09:12 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. środa, 08 marca 2017 14:42 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. środa, 04 kwietnia 2018 10:44 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. środa, 27 lutego 2019 13:48 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. środa, 27 lutego 2019 13:51 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 marca 2019 08:45 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. środa, 27 marca 2019 12:46 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 kwietnia 2019 09:32 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 maja 2019 11:18 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. piątek, 31 maja 2019 11:27 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 czerwca 2019 10:39 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 lipca 2019 09:41 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 lipca 2019 10:06 Robert Drygas