Ustawa Prawo zamówień publicznych

  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych
  • Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony)

Rozporządzenia

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest zależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 15 listopada 2016 13:06 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 listopada 2016 22:10 Robert Drygas