Wzory dokumentów dla osób ubiegających się o pracę w Wojskowej Akademii Technicznej:

  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  • oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Wojskowa Akademia Techniczna będzie podstawowym miejscem pracy;
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślnie, o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 02 sierpnia 2017 12:46 Robert Drygas