FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA – Wydział Elektroniki
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent naukowo-dydaktyczny, pełny etat
DYSCYPLINY NAUKOWE: elektronika, elektrotechnika
DATA OGŁOSZENIA: 25.07.2017 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2017 r.
LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: elektronika, elektrotechnika, energetyka
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Wymagania stawiane kandydatom:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dziennik Ustaw Nr 164 pozycja 1365 z późn. zm.),
 • wykształcenie minimum mgr inż. na kierunku elektronika i telekomunikacja lub pokrewny,
 • gotowość do prowadzenia zajęć laboratoryjnych z zakresu obwodów i sygnałów elektrycznych, podstaw elektroniki i elektrotechniki, energoelektroniki
 • zaawansowana wiedza w zakresie elektroniki, elektrotechniki, metrologii, itp.,
 • dodatkowe przygotowanie pedagogiczne,
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne,
 • udokumentowana znajomość jęz. angielskiego,
 • umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
 • gotowość do uczestniczenia w pracach naukowo – badawczych (obszar aktywności naukowej obejmujący zagadnienia analizy sygnałów biomedycznych oraz analizy sygnałów elektromagnetycznych).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Wojskowej Akademii Technicznej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys zawodowy (CV),
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że Wojskowa Akademia Techniczna, w przypadku wygrania konkursu, będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Oferty należy składać w terminie do 31.08.2017 r. w jeden z wybranych sposobów:

 • osobiście: w sekretariacie Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, bud. 45, pok. 114
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. S. Kaliskiego 2
 • pocztą elektroniczną:

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerami tel.: 261 839 082, 261 839 050

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 2 tygodni od terminu składania ofert.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


INSTITUTION: Military University of Technology – Faculty of Electronics
CITY: Warsaw
POSITION:  research and teaching assistant, full time job
ACADEMIC DISCIPLINES: Electronics, Electrical Engineering,
POSTED: 25.07.2017 r.
EXPIRES: 31.08.2017 r.
WEBSITE: www.wat.edu.pl
KEY WORDS: electronics, electrical engineering, energetic

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

Admission requirements:

 • meets the requirements determined in art. 109 of the Act on Higher Education dated 27 July 2005 (published Dziennik Ustaw, No 164 pos. 1365, amended),
 • minimum MSc degree in electronics and telecommunications or related,
 • readiness to conduct exercises and laboratory classes in the field of circuits and signals, electrical engineering, basic of electrical engineering and electronics, power electronics
 • advanced knowledge in the field of electronics, electrical engineering, metrology, etc.,
 • additional pedagogical training,
 • evidenced teaching experience,
 • certified knowledge of English,
 • the abilities to use analytic thinking, to work in a team and flexible hours,
 • willingness to take part in scientific and research projects (the area of scientific activity covering problem of  biomedical signal analysis and analysis of electromagnetic signals);

The competition application should include:

 • a letter of application to the Rector of The Military University of Technology,
 • candidate’s questionnaire CV,
 • copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate’s qualifications,
 • a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act of 29th August, 1997,
 • a statement that the candidate / applicant has full capacity to act according to the law in force,
 • a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime,
 • a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract,
 • a declaration on the full use of civil rights,
 • a declaration stating whether MUT is the core or non-core workplace for the applicant.

Documents should be submitted till   31.08.2017 r.:

 • in person: to the secretary’s office of the Faculty of Electronics, Military University of Technology, room 114, building No 45,
 • by post: at the Military University of Technology, Faculty of Electronics, Gen. S. Kaliskiego Str. 2, 00-908 Warsaw,
 • by e-mail:

Additional information can be obtained by telephone: 261 839 082, 261 839 050

The competition will be adjudicated no later than two weeks after the competition deadline.
The application that are rejected will be destroyed by the evaluating committee.
The Military University of Technology does not provide accommodation.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 24 lipca 2017 12:54 Marek Zawada