FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: adiunkt n-d
DYSCYPLINA NAUKOWA: budowa i eksploatacja maszyn
DATA OGŁOSZENIA: 20.06.2017
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04. 07. 2017
LINK DO STRONY: http://www.wat.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, obciążenia kombinowane materiałów konstrukcyjnych, metody eksperymentalne mezomechaniki i mechaniki pękania
OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)
Wymagania od kandydatów:

 •  spełnienie wymagań określonych w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.);
 •  posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn lub mechanika;
 •  min. pięcioletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć z przedmiotów: Podstawy konstrukcji maszyn, Grafika inżynierska, Projektowanie maszyn i urządzeń w Logistyce.
 •  dorobek naukowo- badawczy (m.in. publikacje z listy A i B MNiSW oraz znajdujące się w bazie Web of Science) w zakresie: analizy zjawisk zachodzących w materiałach konstrukcyjnych w warunkach kombinacji różnych obciążeń zwłaszcza o charakterze impulsowym,); uwzględnienia czynników eksploatacyjnych na odkształcenie i niszczenie stali żarowytrzymałej; zagadnienia wytrzymałości materiałów i elementów konstrukcyjnych spawanych laserowo oraz metalowych materiałów kompozytowych łączonych wybuchowo;
 •  umiejętności prowadzenia badań doświadczalnych materiałów konstrukcyjnych w zakresie realizacji wysokoprędkościowego dodatkowego obciążenia impulsowego, badań wybranych materiałów konstrukcyjnych w warunkach realizacji dynamicznych procesów niezrównoważonych, zastosowania podstaw mechaniki pękania oraz mezomechaniki w wybranych obszarach badań teoretycznych i aplikacyjnych;
 •  doświadczenie w organizowaniu konferencji;
 •  znajomość języka angielskiego, rosyjskiego na min. średniozaawansowanym poziomie;
 •  kierowanie lub udział, jako główny wykonawca lub wykonawca w minimum jednym projekcie badawczym;
 •  zrealizowany minimum jeden staż zagraniczny w ramach europejskich projektów ramowych;

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 •  podanie skierowane do Rektora WAT;
 •  życiorys (CV);
 •  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 2017 r. poz. 894);
 •  odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 •  wykaz osiągnięć naukowo-badawczych;
 •  oświadczenie, że WAT w przypadku wygrania konkursu będzie podstawowym miejscem pracy;
 •  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych;
 •  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 •  oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślnie;
 •  oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;
 •  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Dokumenty należy składać:

 •  osobiście w sekretariacie Wydziału Mechanicznego WAT;
 •  listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny
 •  00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
 •  (decyduje data stempla pocztowego);
 •  pocztą elektroniczną/faksem: ; +48 261-837-366.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261-839-419
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu jednego tygodnia od terminu składania ofert.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


FORM FOR EMPLOYERS
INSTITUTION : Military University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering
CITY: Warsaw
POSITION: Assistant Professor
DISCIPLINE: Designs and Machine Service
POSTED: 20. 06.2017
EXPIRES: 04. 07.2017
WEBSITE: http://www.wat.edu.pl
KEY WORDS: Mechanics, Designs and Machines Service, Combine load construction materials, experimental methods mesomechanics and fracture mechanics.
DESCRIPTION (field, expectations, comments):
Admission requirements:

 •  fulfillment of requirements stated in 109 article of the Act - Law on Higher Education of 27 July, 2005 (Journal of Laws 2016, item 1842 with further amendments);
 •  degree of PhD in technical sciences in the discipline , Designs and Machines Service or Mechanics;
 •  min. five years teaching experience in the field of teaching subjects: Fundamentals of Machine Design, Engineering Graphics, Machines Design;
 •  scientific research achievements (including publications from the A and B list Ministry of Science and Higher Education and included in the database Web of Science) in the following areas: analysis of phenomena occurring in the construction materials under different load combinations in particular under the introduction of impulse); by taking into account operational factors on deformation and failure of heat resistance steel; issues with strength of materials and structural elements of laser-welded metal and composite materials combined explosively;
 •  ability to carry experimental studies of structural materials for the implementation of high velocity additional load impulse testing of selected construction materials under the conditions of implementation of the dynamic non–equilibrium processes, use of the basics of fracture mechanics and mesomechanics in selected areas of theoretical research and application;
 •  command of English, Russian languages on the intermediate level;
 •  manager or main contractor for at least one research project;
 •  completed at least one internship abroad within the framework of European projects;

Competition application should include:

 •  letter of application to the Rector of the Military University of Technology;
 •  Curriculum Vitae;
 •  candidate questionnaire;
 •  copies of diplomas and other documents confirming the candidate's qualifications;
 •  declaration that in case of winning the competition MUT will be the main employer;
 •  list of academic publications and research results;
 •  declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act of 29th August, 1997;
 •  statement that the candidate has full capacity to act according to the law in force;
 •  declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime;
 •  declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to - practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term contract;
 •  declaration on the full use of civil rights.

Documents should be submitted:

 •  in person at the secretary's office Faculty of Mechanical Engineering;
 •  by post:

Military University of Technology,
Faculty of Mechanical Engineering,
Gen. S. Kaliskiego 2 str.
00-908 Warsaw
(determined by the date postal stamp);

 •  by e-mail/fax ; +48 261-837-366.

Additional information can be obtained on telephone number: 261-839-419
The competition will be adjudicated no later than one week after the competition deadline.
The applications that have been rejected will be destroyed by a committee.
The Military University of Technology does not provide accommodation.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 20 czerwca 2017 08:57 Marek Zawada