FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 INSTYTUCJA: Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: 
DYSCYPLINA NAUKOWA: budowa i eksploatacja maszyn
DATA OGŁOSZENIA: 17. 07.2017
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31. 07. 2017
LINK DO STRONY: http://www.wat.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: automatyka i robotyka, systemy sterowania maszyn, systemy wizyjne, systemy komunikacyjne, bezzałogowe platformy lądowe  
OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)   

Wymagania od kandydatów:

- spełnienie wymagań określonych w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.);

- tytuł zawodowy doktora w specjalności budowa i eksploatacja maszyn lub pokrewnej;

- znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym;

- znajomość środowisk programistycznych IndraWorks, IndraLogic w systemie BODAS, oraz PLUS+1 GUIDE ;

- doświadczenie w realizacji  projektów naukowo-badawczych;

- znajomość problematyki sterowania bezzałogowymi maszynami inżynieryjnymi;

- znajomość problematyki kształtowania układów akwizycji obrazów dla bezzałogowych maszyn roboczych;

- umiejętność współpracy z przemysłem w zakresie realizacji projektów badawczych;

- wiedza w zakresie: budowy i eksploatacji maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych  z napędem hydrostatycznym, kształtowania systemów wizyjnych dla bezzałogowych platform lądowych, opracowywania systemów zdalnego sterowania podzespołami maszyn bezzałogowych, opracowywania systemów łączności bezprzewodowej do zdalnego sterowania maszynami roboczymi;

- ukończone szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

- doświadczenie w programowaniu sterowników pokładowych maszyn i pojazdów;

- umiejętność implementacji przemysłowych protokołów komunikacyjnych oraz kształtowania struktur rozporoszonych sieci sterujących;

- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej z przedmiotów związanych z: sterowaniem: z wykorzystaniem magistrali CAN, hydrotronicznych układów napędowych i programowania sterowników PLC;

- umiejętność obsługi urządzeń laboratoryjnych, konfigurowania nowoczesnych torów pomiarowych, badania układów hydrauliki siłowej, systemów sterowania i systemów wizyjnych;

- gotowość do składania wniosków o pozyskanie i kierowanie projektami naukowo – badawczymi krajowymi i międzynarodowymi;

- gotowość do publikacji osiągnięć naukowo – badawczych w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. 

 Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

- podanie skierowane do Rektora WAT;

- życiorys (CV);

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 2006 r. nr 125, poz. 869);

- odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

- wykaz osiągnięć naukowo-badawczych; 

- oświadczenie, że WAT w przypadku wygrania konkursu będzie podstawowym miejscem pracy;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych;

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

- oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślnie;

- oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Dokumenty należy składać:

- osobiście w sekretariacie Wydziału Mechanicznego WAT;

- listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny - 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2  

- (decyduje data stempla pocztowego);

- pocztą elektroniczną/faksem: ; +48 261-837-366.  

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261-839-419

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu jednego tygodnia od terminu składania ofert.  

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.  Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


FORM FOR EMPLOYERS
INSTITUTION: Military University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering
CITY: Warsaw
POSITION:  Assistant,  
ACADEMIC DISCIPLINE: construction and operation of machines
POSTED: 17.07.2017
EXPIRES: 31.07.2017
WEBSITE: www.wat.edu.pl
KEY WORDS: construction and maintenance of machines, dynamics of construction equipment and machines, fluid mechanics, machine motion modelling, unmanned ground vehicles  
DESCRIPTION: (field, expectations, comments): 

Admission requirements:

- fulfilment of requirements stated in 109 article of the Act-Law on Higher Education dated 27 July, 2005 (published Journal of Laws 2016, pos. 1842, amended);

- PhD title in the specialty of construction and machine operations or related;

- good knowledge of English language;

- knowledge of PLC programming in BODAS system’s components: IndraWorks, IndraLogic and PLUS + 1 GUIDE;

- experience in carrying out research projects; - experience in developing control systems for unmanned engineering machinery;

- experience in developing image acquisition systems for unmanned engineering machines;

- ability to cooperate with the industry during research projects;

- knowledge of: construction and operation of hydrostatically driven construction and road engineering machines, development of vision systems for Unmanned Land Platforms, development of remote control systems for unmanned machines, development of wireless communications systems for remote control working machines;

- completed fire protection training;

- experience in programming onboard electronics in machines and vehicles;

- knowledge and experience in the implementing industrial communication protocols and the development of distributed control networks;

- experience in running classes with students in subjects related to: CAN bus control, developing control systems for machines, controlling hydrotronic drive systems and programming PLC controllers;

- ability to handle laboratory equipment, configure modern measurement systems, test hydraulic systems, control systems and vision systems;

- willingness to apply for acquiring and directing national and international research and development projects;

- readiness to publish scientific and research achievements in reputable national and foreign magazines. 

 The competition application should include:

-  letter of application to the Rector of the Military University of Technology,

- candidate’s questionnaire,

- CV,

- copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate's qualifications,

- declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act of 29th August, 1997, 

- statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force,

- declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime,

- declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract,

- declaration on the full use of civil rights,

- declaration  stating whether MUT  is the core or non-core workplace for the applicant. Documents should be submitted till:

- in person: to the secretary's office of Faculty of Mechanical Engineering, Military University of Technology / at the front desk

- by post: at the Military University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering,  

- 00-908 Warsaw, 2 Gen. Sylwestra Kaliskiego St.

- by e-mail/fax ; 261 83 73 66  

Additional information can be obtained on telephone number: 261 83 91 40

The competition will be adjudicated no later than two weeks after the competition deadline.

The application that are rejected will be destroyed by the evaluating committee.

The Military University of Technology does not provide accommodation.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 17 lipca 2017 13:04 Marek Zawada