FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW  

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent n-d (3)
DYSCYPLINA NAUKOWA: budowa i eksploatacja maszyn
DATA OGŁOSZENIA: 17. 07.2017
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31. 07. 2017
LINK DO STRONY: http://www.wat.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: budowa i eksploatacja maszyn, Catia, AutoCad, badania zmęczeniowe kół zębatych, wzmacnianie powierzchniowe kół zębatych, układy napędowe ciągników rolniczych, metoda elementów skończonych, podstawy konstrukcji maszyn.
OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)   

Wymagania od kandydatów:

- spełnienie wymagań określonych w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.);

- tytuł zawodowy magistra inżyniera, kierunek: mechanika i budowa maszyn;

- umiejętność posługiwania się programami komputerowymi typu CAD wspomagającymi projektowanie: Catia v5, Autocad, Solidworks,

- umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej w postaci rysunków technicznych,

- znajomość norm i procedur dotyczących badań wytrzymałości zmęczeniowej kół zębatych,

- doświadczenie w realizacji i kierowaniu prac badawczych z obszaru tematycznego badań właściwości mechanicznych elementów konstrukcyjnych maszyn i urządzeń,

- doświadczenie w pracy dydaktycznej obejmujące zagadnienia: projektowania maszyn i urządzeń w logistyce, modelowania i projektowania elementów, układów maszynowych, wykorzystania programów komputerowych podczas prototypowania w budowie maszyn.

- umiejętność projektowania stanowisk do badań zmęczeniowych,

- znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,

- doświadczenie publikacyjne krajowe i międzynarodowe

– wymagane co najmniej 2 publikacji w materiałach indeksowanych na Web of Science, z obszaru tematycznego badań właściwości mechanicznych elementów konstrukcyjnych,

- doświadczenie w obsłudze urządzeń badawczych zasilanych z instalacji elektrycznych

– wskazane posiadanie uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

- umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia, umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej, dyspozycyjność;

- predyspozycje do pracy naukowo

– badawczej i dydaktycznej.   

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać: - podanie skierowane do Rektora WAT;

- życiorys (CV);

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 2006 r. nr 125, poz. 869);

- odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

- wykaz osiągnięć naukowo-badawczych;

- oświadczenie, że WAT w przypadku wygrania konkursu będzie podstawowym miejscem pracy;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych;

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

- oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślnie; 

- oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.  Dokumenty należy składać:

- osobiście w sekretariacie Wydziału Mechanicznego WAT;

- listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny

- 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2  - (decyduje data stempla pocztowego);

- pocztą elektroniczną/faksem: ; +48 261-837-366.  

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 603-249-081

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu jednego tygodnia od terminu składania ofert.  

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.  Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


FORM FOR EMPLOYERS FORM

FOR EMPLOYERS INSTITUTION: Military University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering
CITY: Warsaw
POSITION:  Assistant, (3)
ACADEMIC DISCIPLINE: construction and operation of machines
POSTED: 17.07.2017
EXPIRES: 31.07.2017
WEBSITE: www.wat.edu.pl
KEY WORDS: construction and maintenance of machines, Catia, AutoCad, fatigue gear tests,  surface strengthening of gears, drive systems of agricultural tractors, basic of machinery constructions  DESCRIPTION: (field, expectations, comments):

 Admission requirements:

- fulfilment of requirements stated in 109 article of the Act-Law on Higher Education dated 27 July, 2005 (published Journal of Laws 2016, pos. 1842, amended);
- M. Sc. degree in the domain of technology in one of the following disciplines: construction and engineering equipment and machines or related;
- ability to use computer programs supporting CAD design: Catia v5, Autocad, Solidworks;
- ability to create technical documentation in the form of technical drawings;
- knowledge of standards and procedures for testing the fatigue strength of gears;
- experience in implementing and directing research works from the thematic area studies the mechanical properties of structural elements of machinery and equipment;
- experience in teaching, including: the design of machinery and equipment in logistics, modelling and design elements, machine systems, use of computer programs during the prototyping machine;
- ability to design work stations for fatigue tests;
- knowledge of the English language at least B2;
- experience in science publishing – required at least two publications indexed in Web of Science from the thematic field of mechanical properties of structural elements;
- experience in service of research equipment powered by electrical installations
- it is advisable to have the power to handle the operation of equipment and electrical installations with a voltage not higher than 1 kV;
- the abilities to use analytic and creative thinking, ability to individual and team work,  availability to work in flexible hours;
- skills to scientific research and education work. The competition application should include:
- letter of application to the Rector of the Military University of Technology,
- CV,
- candidate’s questionnaire,
- copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate's qualifications,
- a list of scientific and research achievements,
- declaration  stating whether MUT  is the core or non-core workplace for the applicant,
- declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act of 29th August, 1997,
- statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force, - declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime, 
- declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract,
- declaration on the full use of civil rights,

Documents should be submitted till:

- in person: to the secretary's office of Faculty of Mechanical Engineering, Military University of Technology / at the front desk
- by post: at the Military University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering,  
- 00-908 Warsaw, 2 Gen. Sylwestra Kaliskiego St.
- by e-mail/fax ; 261 83 73 66  Additional information can be obtained on telephone number: 603 249 081

The competition will be adjudicated no later than two weeks after the competition deadline.
The application that are rejected will be destroyed by the evaluating committee.
The Military University of Technology does not provide accommodation.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 17 lipca 2017 12:50 Marek Zawada