FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW  

INSTYTUCJA: Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent n-d (1)
DYSCYPLINA NAUKOWA: budowa i eksploatacja maszyn
DATA OGŁOSZENIA: 17. 07.2017
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31. 07. 2017
LINK DO STRONY: http://www.wat.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: budowa i eksploatacja maszyn, dynamika maszyn inżynieryjnych, modelowanie ruchu maszyn, bezzałogowe platformy lądowe, modelowanie układów wieloczłonowych
OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)  

Wymagania od kandydatów:

- spełnienie wymagań określonych w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.);

- tytuł zawodowy magistra inżyniera w specjalności: maszyny inżynieryjno – budowlane lub drogowe lub pokrewne, wszczęty przewód doktorski związany z tematyką manipulatorów antropomorficznych o napędzie hydrostatycznym mile widziany;

- wiedza w zakresie: budowy i eksploatacji maszyn inżynieryjno budowlanych i drogowych, modelowania numerycznego z wykorzystaniem oprogramowania do modelowania metodą układów wieloczłonowych, programowania i parametryzacji sterowników sieciowych WAGO

- wymagane potwierdzenie stosownym certyfikatem, wykonywania dokumentacji technologicznej w programie AutoCad, modelowania zjawisk dynamicznych zachodzących w układach hydrauliki siłowej, modelowania współpracy układów hydraulicznych z układami mechanicznymi z wykorzystaniem metody równoległej co

–symulacji w dwóch niezależnych środowiskach obliczeniowych

– potwierdzone stosownymi tematycznymi publikacjami naukowymi, metod badań laboratoryjnych maszyn inżynieryjno

– budowlanych i drogowych, programowania sterowników PLC w środowisku IndraWorks - wymagane potwierdzenie stosownym certyfikatem;

- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami z przedmiotów związanych z:  hydrauliką siłową, modelowaniem ruchu maszyn, dynamiką maszyn inżynieryjnych, badaniami maszyn inżynieryjnych, hydrotronicznymi układami napędowymi, teorią ruchu maszyn i konstrukcją układów napędowych maszyn inżynieryjnych, systemami sterownia maszynami  

- doświadczenie w badaniach i kształtowaniu struktur Bezzałogowych Platform Lądowych, mobilnych robotów oraz ich osprzętów potwierdzone co najmniej pięcioma tematycznymi publikacjami;

- doświadczenie publikacyjne krajowe i międzynarodowe

– wymagane co najmniej 4 publikacji w materiałach indeksowanych na Web of Science, wymagany indeks Hirscha publikacji zamieszczonych na Web of Science – co najmniej 1;

- umiejętność obsługi urządzeń laboratoryjnych, konfigurowania torów pomiarowych, badania układów hydrauliki siłowej; - umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia, umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej, dyspozycyjność;

- predyspozycje do pracy naukowo – badawczej i dydaktycznej. 

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać: - podanie skierowane do Rektora WAT; - życiorys (CV); - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 2006 r. nr 125, poz. 869); 

- odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

- wykaz osiągnięć naukowo-badawczych;

- oświadczenie, że WAT w przypadku wygrania konkursu będzie podstawowym miejscem pracy;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych;

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

- oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślnie;

- oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych. Dokumenty należy składać:

- osobiście w sekretariacie Wydziału Mechanicznego WAT; - listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny

- 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2  

- (decyduje data stempla pocztowego);

- pocztą elektroniczną/faksem: ; +48 261-837-366. 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261-839-419

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu jednego tygodnia od terminu składania ofert.  

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.  Uczelnia nie zapewnia mieszkania. 


FORM FOR EMPLOYERS 

INSTITUTION: Military University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering
CITY: Warsaw
POSITION:  Assistant, (1)
ACADEMIC DISCIPLINE: construction and operation of machines
POSTED: 17.07.2017
EXPIRES: 31.07.2017
WEBSITE: www.wat.edu.pl
KEY WORDS: construction and maintenance of machines, dynamics of construction equipment and machines,, machine motion modelling, unmanned ground vehicles, multibody modelling 
DESCRIPTION: (field, expectations, comments): 

Admission requirements:

- fulfilment of requirements stated in 109 article of the Act-Law on Higher Education dated 27 July, 2005 (published Journal of Laws 2016, pos. 1842, amended);

- M. Sc. degree in the domain of technology in one of the following disciplines: construction and engineering equipment and machines or related, doctorate thesis procedure started in area anthropomorphic manipulators with hydrostatic drive system will be an advantage;

- knowledge in the field of: construction and maintenance of engineering equipment and machines, numerical modelling with multibody method, science and business cooperation, programming and parameterization of network drivers WAGO
- required appropriate certificate, performing technological documentation in AutoCad, numerical modelling of dynamics behaviours of hydraulic systems, numerical modelling of hydraulic and mechanics systems cooperation with co-simulation method using two separate computer programs, methods of laboratory research of engineering equipment and machines, writing and testing PLC programs with Software IndraWorks and IndraLogic - required appropriate certificate

- experience in students teaching in subjects related to: machine motion modelling, dynamics of construction equipment and machines, research of construction equipment and machines, hydrotronics drive systems, theory of construction machines and their drive systems structure, control systems of machines;

- experience in research and development of Unmanned Ground Vehicles and mobile robots structures - confirmed by at least five appropriate science publications;

- experience in science publishing – required at least four publications indexed in Web of Science, and required Hirsch index of papers indexed in Web of Science – at least 1;

- the abilities to use technological and laboratory devices and equipment, the knowledge of data acquisition system creating, experience in research of hydraulic systems;

- the abilities to use analytic and creative thinking, ability to individual and team work,  availability to work in flexible hours;

- skills to scientific research and education work. 

The competition application should include:

-  letter of application to the Rector of the Military University of Technology,

- candidate’s questionnaire,

- CV,

- copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate's qualifications, 

- declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act of 29th August, 1997,

- statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force,

- declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime,

- declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract,

- declaration on the full use of civil rights,

- declaration  stating whether MUT  is the core or non-core workplace for the applicant. Documents should be submitted till:

- in person: to the secretary's office of Faculty of Mechanical Engineering, Military University of Technology / at the front desk

- by post: at the Military University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering,  00-908 Warsaw, 2 Gen. Sylwestra Kaliskiego St.

-  by e-mail/fax ; 261 83 73 66  Additional information can be obtained on telephone number: 261 83 91 40

The competition will be adjudicated no later than two weeks after the competition deadline.

The application that are rejected will be destroyed by the evaluating committee.

The Military University of Technology does not provide accommodation. 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 17 lipca 2017 12:20 Marek Zawada
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 lipca 2017 13:05 Marek Zawada