FORM FOR EMPLOYERS
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
MIASTO: WARSZAWA
STANOWISKO: Adiunkt n-d DYSCYPLINA NAUKOWA: Inżynieria materiałowa
OGŁOSZENIA: 13.07.2017
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 31.07.2017
OKRES ZATRUDNIENIA: na czas nieokreślony
LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: fizyka ogólna, nauka o materiałach, fotonika, materiały tlenkowe, nanomateriały, monokryształy, metoda Czochralskiego, technologie monokrystalizacji, synteza nieorganiczna.
OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Kandydata do objęcia stanowiska adiunkta n-d powinno charakteryzować co najmniej elementarne doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz w pracy laboratoryjnej i badawczej, udokumentowane publikacjami naukowymi z listy filadelfijskiej w obszarze dyscypliny inżynierii materiałowej. Kandydat powinien posiadać dorobek naukowy dający mu według Web of Science h-index nie mniejszy niż 4. Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta będzie wypełniała zadania dydaktyczne (prowadziła samodzielnie ćwiczenia, laboratoria) z zakresu fizyki, inżynierii materiałowej, technologii materiałów funkcjonalnych oraz metod badań właściwości fizykochemicznych. W zakresie zadań naukowo-badawczych kandydat będzie zajmować się syntezą nowych materiałów tlenkowych wielorakiego przeznaczenia, ich podstawową charakteryzacją oraz procesami monokrystalizacji. Ponadto osoba ta będzie wykonywała badania rentgenostrukturalne ciekłych kryształów.

Wymagania od kandydatów:

 • Aktywność w realizacji projektów potwierdzona przez kierowników projektów;
 • Doświadczenie i predyspozycje do pracy dydaktycznej w szkole wyższej o profilu technicznym (potwierdzone samodzielnym przeprowadzeniem min. 400 godzin zajęć na uczelni technicznej);
 • Znajomość języka angielskiego technicznego w mowie i piśmie;
 • Wykształcenie techniczne – dr inż. (rozprawa doktorska w dziedzinie związanej bezpośrednio z obszarem badawczym);
 • Autorstwo/współautorstwo w publikacjach o tematyce zgodnej z opisem stanowiska badawczego (minimum 16 publikacji w języku angielskim z listy A wykazu czasopism punktowanych MNiSW);
 • Znajomość i umiejętność prowadzenia procesów monokrystalizacji materiałów tlenkowych przy użyciu metod: Czochralskiego, Kyropoulosa i krystalizacji z topników. Kandydat musi wykazywać się doświadczeniem umożliwiającym dobór wymienionych technologii do otrzymywania materiałów wysokotopliwych, topiących się niekongruentnie oraz wykazujących nieodwracalne przemiany fazowe;
 • Umiejętność otrzymywania tlenkowych nanomateriałów (prostych i złożonych) wielorakiego przeznaczenia przy pomocy chemicznych metod: Pechiniego, zol-żel, syntezy spaleniowej, syntezy z soli stopionych oraz reakcji w fazie stałej;
 • Umiejętność obsługi dyfraktometru rentgenowskiego (XRD) do wykonywania zaawansowanych badań rentgenostrukturalnych, w tym: analizy fazowej materiałów polikrystalicznych oraz badań ciekłokrystalicznych warstw smektycznych. Kandydat, oprócz umiejętności obsługi oprogramowania do obliczeń krystalograficznych (m.in. pakietu FullPROF, DIFFRAC.EVA, Fityk, MAUD), musi wykazywać się znajomością matematycznych metod obliczeniowych stosowanych w rentgenografii strukturalnej (w tym metod: Cohena, Scherrera, Williamsona-Halla i Rietvelda).

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy (cv.): informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych; odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne; oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym miejscem pracy; opinię kierownika zakładu szkoły wyższej, w której kandydat prowadził zajęcia dydaktyczne.

Dokumenty należy składać w terminie do 31.07.2017 r.

 • osobiście w sekretariacie Wydziału Nowych Technologii i Chemii bud. 100/151.
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 49
 • pocztą elektroniczną/faksem: email: / fax: 261 83 94 70

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 83 90 14, 261 83 94 50
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


FORM FOR EMPLOYERS

INSTITUTION: MILITARY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
CITY: WARSAW
POSITION: Assistant professor
DISCIPLINE: Materials science
POSTED: 13.07. 2017
EXPIRES: 31.07.2017
PERIOD OF EMPLOYMENT: Indefinite period of time
WEBSITE: www.wat.edu.pl
KEY WORDS: general physics, materials science, photonics, oxide materials, nanomaterials, single crystals, Czochralski method, crystal growth technologies, inorganic synthesis.
DESCRIPTION (field, expectations, comments):

Candidate for assistant professor should be characterized by at least elementary experience in teaching and research work. It should be documented with publications cited in ISI Master Journal List database from discipline of material engineering and material science. The scientific achievement of candidate should be confirmed by its h-index no less than 4 given in the base of Web of Science. Successful candidate hired on this position will perform teaching tasks (independently classes and laboratories) of physics, material science and research methods for physicochemical properties of functional materials. In terms of scientific and research tasks this employee will be responsible for synthesis and single crystal growth of novel oxide materials for multiple applications and their basic structural characterization. Duties will also include rentgenostructural studies of liquid crystalline smectic phases.

Admission requirements:

 •  activity in scientific project realization confirmed by project’s managers;
 •  experience and aptitudes for teaching in high school technical profile (confirmed with an independent performing of minimum 400 hours of classes at the technical university);
 •  good skills in English (specially technical);
 •  PhD Eng degree with thesis subject related directly to mentioned research field;
 •  Authorship / co-authorship of scientific papers related to the job description (minimum 16 publications from the A - list of Polish Ministry of Science and Higher Education);
 •  Knowledge and ability to carry out the single crystal growth of oxide materials using Czochralski, Kyropoulos and flux crystallization techniques. Candidate should be characterized with experience allowing to perform selection of proper technologies to obtain the highly-melting materials, incongruently-melting compounds and materials possessing irreversible phase transitions;
 • Knowledge and ability to synthesize the oxide nanomaterials (both simple and complex) for multiple applications by means of chemical routes: Pechini method, sol-gel process, combustion synthesis, molten salt synthesis and solid-state reaction;
 • Experience in operating with X-ray diffractometer (XRD) to perform advanced rentgenostructural studies on crystalline materials. This studies include: phase analysis of polycrystalline materials and the investigations on liquid crystalline smectic phases. Besides the ability of using software designed for performing the crystallographic calculations (FullPROF, DIFFRAC.EVA, Fityk, MAUD), the candidate must know the mathematical methods applied in X-ray structural studies (including: Cohen, Scherrer, Williamson-Hall and Rietveld methods).

The competition application should include:

 •  a letter of application to the Rector of the Military University of Technology;
 •  candidate’s questionnaire;
 •  CV;
 •  copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate's qualifications;
 •  a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act of 29th August, 1997;
 •  a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force;
 •  a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime;
 •  a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract;
 •  a declaration on the full use of civil rights;
 •  a declaration stating whether MUT is the core or non-core workplace for the applicant;
 •  an opinion given by the head of department/high school where the candidate performed the classes/lectures.

Documents should be submitted by 31.07.2017

 •  in person to the secretary's office at the front desk, build 100/151
 •  by post: Military University of Technology,
 • Faculty of Advanced Technology and Chemistry, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St. 00-908 Warsaw, Poland
 •  by e-mail/fax: , 261 83 94 70

Additional information can be obtained by phone: 261 83 90 14, 261 83 94 50
The competition will be adjudicated no later than two weeks after the competition deadline.
The applications that are rejected will be destroyed by the evaluating committee.
The Military University of Technology does not provide accommodation.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 13 lipca 2017 14:20 Marek Zawada