FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
MIASTO: WARSZAWA
STANOWISKO: adiunkt n-d
DYSCYPLINA NAUKOWA: Budowa i eksploatacja maszyn
OGŁOSZENIA: 13 lipca 2017
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 lipca 2017
OKRES ZATRUDNIENIA: czas nieokreślony
LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: modelowanie struktur fotonicznych, konstrukcja układów mikro optycznych, pomiar parame-trów elementów fotonicznych, technologia wytwarzania elementów fotonicznych
OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Kandydata do objęcia stanowiska adiunkta n-d powinno charakteryzować, przygotowanie do pracy naukowej potwier-dzone posiadaniem stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Kandydat powi-nien wykazać się udziałem w projektach badawczych (potwierdzonych przez kierownika projektu), posiadaniem do-robku naukowego dającego mu według Web of Science h-index nie mniejszy niż 4.

Kandydat będzie zatrudniony w pracowni technologii elementów fotonicznych otrzymywanych na bazie oddziaływania z wiązką laserową, a także będzie wypełniał zadania dydaktyczne (prowadził samodzielnie ćwiczenia, laboratoria) z zakresu fizyki, inżynierii materiałowej i różnorodnych technik badawczych zaawansowanych materiałów fotonicznych.
Wymagana wiedza i doświadczenie powinna być potwierdzona publikacjami w czasopismach z Impact Factor w zakresie wymienionej tematyki (co najmniej cztery publikacje).

Wymagania od kandydatów:

 • Kwalifikacje zawodowe potwierdzone stopniem doktora z zakresu budowy i eksploatacji maszyn;
 • Doświadczenie w pracy naukowej potwierdzone publikacjami oraz aktualnym wydrukiem z Web of Science;
 • Aktywność w realizacji projektów potwierdzoną przez kierowników projektów;
 • Doświadczenie i predyspozycje do pracy dydaktycznej w szkole wyższej o profilu technicznym potwierdzone przez uprawnioną osobę;
 • Znajomość języka angielskiego technicznego w mowie i piśmie.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycz-nych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych;
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie czy Akademia będzie podstawowym miejscem pracy,
 • opinię kierownika zakładu szkoły wyższej, w której kandydat prowadził zajęcia dydaktyczne.

Dokumenty należy składać w terminie do 31 lipca 2017r.

 • osobiście w sekretariacie Wydziału Nowych Technologii i Chemii bud. 100/151.
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 49
 • pocztą elektroniczną/faksem: email: /fax: 26183 9470

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 26183 9014, 26183 9450
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie znisz


FORM FOR EMPLOYERS
INSTITUTION: MILITARY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
CITY: WARSAW
POSITION: Adjunct
DISCIPLINE: Machine design and exploration
POSTED: 13 th July 2017
EXPIRES: 31th July 2017
PERIOD OF EMPLOYMENT: indefinite period of time
WEBSITE: www.wat.edu.pl
KEY WORDS: modeling of photonics structures, microoptical devices construction, optical metrology of optical-fiber elements, photonics elements technology
DESCRIPTION (field, expectations, comments):


Candidate for assistant lecturer position should be characterized by predisposition for scientific research confirmed by doctorate in area of machine design and exploitation. The scientific achievement of candidate should be confirmed by its h-index no less than 4 on the base of Web of Science. Candidate will be work in photonic elements laboratory manufacturing on base of laser beam interaction and will be lecturer (laboratory and exercises) from physics, material science, and different scientific technique according advanced photonics materials.
Knowledge and experience in research should be confirmed by publications with Impact Factor in above subject (at least of 4 publications).

Admission requirements:

 • professional qualifications attested by doctorate in machine design and exploration;
 • experience in research work confirmed at publications with Impact Factor as well as data from Web of Science;
 • experience and aptitudes for teaching in high school technical profile confirmed by suitable person;
 • activity in scientific project realization confirmed by project’s managers;
 • good skills in English (specially technical).

The competition application should include:

 • a letter of application to the Rector of the Military University of Technology,
 • candidate’s questionnaire,
 • CV,
 • copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate's qualifications,
 • a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act of 29th August, 1997,
 • a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force,
 • a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime,
 • a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profes-sion of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract,
 • a declaration on the full use of civil rights,
 • a declaration stating whether MUT is the core or non-core workplace for the applicant.

Documents should be submitted by 31th July 2017r

 • in person to the secretary's office at the front desk, build 100/151
 • by post: Military University of Technology, Faculty of Advanced Technology and Chemistry, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St. 00-908 Warsaw, Poland
 • by e-mail/fax: , 261 839 470

Additional information can be obtained by phone: 26183 9014, 26183 9450
The competition will be adjudicated no later than two weeks after the competition deadline.
The applications that are rejected will be destroyed by the evaluating committee.
The Military University of Technology does not provide accommodation.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 13 lipca 2017 14:07 Marek Zawada