FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
MIASTO: WARSZAWA
STANOWISKO: asystent naukowo - dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: Inżynieria materiałowa, fizyka techniczna, optoelektronika
OGŁOSZENIE: 13 lipca 2017 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 31 lipca 2017 r
OKRES ZATRUDNIENIA: na czas nie określony
LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: technologie światłowodowe, metrologia optyczna, inżynieria materiałowa, fotonika, optoelektronika, fizyka stosowana
OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Kandydat do objęcia stanowiska powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz realizacji projektów naukowo - badawczych w zakresie inżynierii materiałowej związanej z techniką światłowodową, a także technicznych zastosowań fizyki oraz fotoniki. W szczególności oczekuje się potwierdzenia doświadczenia w prowadzeniu ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych z fizyki ogólnej oraz umiejętności posługiwanie się sprzętem specjalistycznym do badania parametrów technicznych włókien i elementów światłowodowych.
Wymagania od kandydatów:

 • Kwalifikacje zawodowe potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych w specjalności inżynieria materiałowa, fizyka techniczna lub optoelektronika;
 • Doświadczenie w pracy naukowej potwierdzone publikacjami lub dyplomem ukończenia studiów doktoranckich ;
 • Doświadczenie i predyspozycje do pracy dydaktycznej w szkole wyższej o profilu technicznym potwierdzoną opinią kierownika zakładu, w którym pracował kandydat;
 • Znajomość języka angielskiego technicznego w mowie i piśmie.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych;
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym miejscem pracy,
 • opinię kierownika zakładu szkoły wyższej, w której kandydat prowadził zajęcia dydaktyczne.

Dokumenty należy składać w terminie do 31 lipca 2017r.

 • osobiście w sekretariacie Wydziału Nowych Technologii i Chemii pok. 149.
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 49
 • pocztą elektroniczną/faksem: email: ,/fax: 22 683 9470

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 22 683 9014, 22 683 9450
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


FORM FOR EMPLOYERS

INSTITUTION: MILITARY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
CITY: WARSAW
POSITION: research – didactical assistant
DISCIPLINE: material science, applied physics, optoelectronic
POSTED:13th July 2017
EXPIRES: to: 31th July 2017
PERIOD OF EMPLOYMENT: indefinite period of time
WEBSITE: www.wat.edu.pl
KEY WORDS: optical fiber technology, optical metrology, material science, photonics, optoelectronics, applied physics
DESCRIPTION (field, expectations, comments):

The right candidate for the position should have experience in teaching classes and implementation of scientific research projects, especially in the field of material science related to fiber optic technology as well as in the field of applied physics and photonics. In particular, we expect confirmed experience in leading laboratory and auditorium exercises in general physics and ability to use specialty equipment for measuring technical parameters of fibers and optic fibers’ components.

Admission requirements:

 • professional qualifications attested by MSc diploma with material engineering, applied physics or optoelectronics specialty
 • Experience in research work confirmed by list of publication or certificate of PHD study of technical university/polytechnic);
 • experience and aptitudes for teaching in high school technical profile confirmed the opinion of the head of division in which the candidate worked;
 • good skills in English (specially technical).

The competition application should include:

 • a letter of application to the Rector of the Military University of Technology,
 • candidate’s questionnaire,
 • CV,
 • copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate's qualifications,
 • a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act of 29th August, 1997,
 • a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force,
 • a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime,
 • a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract,
 • a declaration on the full use of civil rights,
 • a declaration stating whether MUT is the core or non-core workplace for the applicant.

Documents should be submitted till 31th July 2017

 •  in person to the secretary's office at the front desk
 •  by post: Military University of Technology, Faculty of Advanced Technology and Chemistry, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St. 00-908 Warsaw,
 • - by e-mail/fax: fax : 261 839 470

Additional information can be obtained by phone: 22 683 9014, 22 683 9450
The competition will be adjudicated no later than two weeks after the competition deadline.
The applications that are rejected will be destroyed by the evaluating committee.
The Military University of Technology does not provide accommodation.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 13 lipca 2017 13:57 Marek Zawada