FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
MIASTO: WARSZAWA
STANOWISKO: profesor wizytujący
DYSCYPLINA NAUKOWA: Inżynieria materiałowa
OGŁOSZENIA: 13 lipca 2017 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do31 lipca 2017r.
OKRES ZATRUDNIENIA: czas określony od. 1 10.2017 do 29.02.2020
LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: fizyka, fotonika, nauka o materiałach, ciekłe kryształy, technologie fotoniczne, optyka polaryzacyjna i dyfrakcyjna, cienkie warstwy.

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Kandydata do objęcia stanowiska profesora wizytującego powinno charakteryzować doświadczenie i dorobek publikacyjny w prowadzeniu badań naukowych z dziedziny inżynierii materiałowej i zastosowań materiałów ciekłokrystalicznych w fotonice, udokumentowany dorobek badawczy związany z realizacją badań stosowanych, w tym doświadczenia w projektach realizowanych we współpracy z firmami działającymi na rynku technologii displejowych, fotonicznych lub optycznych. Wymagane jest doświadczenie w pracy laboratoryjnej w laboratoriach technologii ciekłokrystalicznych (clean room) w tym umiejętność wykonywania struktur displejowych z warstwą ciekłokrystaliczną w minimum 2 ośrodkach badawczych lub przemysłowych centrach rozwojowych w różnych krajach. Osiągnięcia kandydata muszą być dokumentowane minimum 15 publikacjami naukowymi z listy filadelfijskiej w obszarze dyscypliny naukowej - inżynieria materiałowa oraz w periodykach o cyrkulacji międzynarodowej. h-index kandydata, według bazy Web of Science musi być nie mniejszy niż 4. Kandydat powinien wykazać autorstwo/współautorstwo przynajmniej jednego zastrzeżenia własności intelektualnej, poświadczonej opublikowanym dokumentem (patent, inne zastrzeżenie własności intelektualnej w dziedzinie mieszczącej się w profilu kandydata). Powinien posiadać stopień naukowy przynajmniej doktora w dziedzinie związanej bezpośrednio z tematyką badań i/lub zastosowań materiałów ciekłokrystalicznych. Osoba zatrudniona na stanowisku profesora wizytującego będzie wypełniała zadania dydaktyczne (prowadziła samodzielnie ćwiczenia, laboratoria) z zakresu optyki, fotoniki i nauki o materiałach (ciekłych kryształach) w języku angielskim. W zakresie zadań naukowo-badawczych kandydat będzie zajmować się problemami w zakresie projektowania, wykonania i badań struktur fotonicznych z optycznie aktywną warstwą mezogenną.

Wymagania od kandydatów:

 • Aktywność w realizacji przynajmniej 5 projektów potwierdzona przez kierowników projektów;
 • oświadczenie i predyspozycje do pracy dydaktycznej w szkole wyższej o profilu technicznym (potwierdzone samodzielnym przeprowadzeniem min. 100 godzin zajęć na uczelni technicznej);
 • Znajomość języka angielskiego technicznego w mowie i piśmie;
 • Autorstwo/współautorstwo w publikacjach o tematyce zgodnej z opisem stanowiska (minimum 15 publikacji w języku angielskim z listy A wykazu czasopism punktowanych MNiSW) i przynajmniej jednego uzyskanego patentu;
 • Wykształcenie techniczne – przynajmniej stopień doktora (rozprawa doktorska w dziedzinie związanej bezpośrednio z obszarem badań lub zastosowań materiałów ciekłokrystalicznych);
 • Znajomość i umiejętność prowadzenia procesów technologicznych wytwarzania przetworników ciekłokrystalicznych.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora-Komendanta WAT;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy (cv.): informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym miejscem pracy;
 • opinię kierownika zakładu szkoły wyższej, w której kandydat prowadził zajęcia dydaktyczne.

Dokumenty należy składać w terminie do 31 lipca 2017 r.

 • osobiście w sekretariacie Wydziału Nowych Technologii i Chemii bud. 100/151.
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 49 
 • pocztą elektroniczną/faksem: email: / fax: 261 83 94 70

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 83 90 14, 261 83 94 50
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


FORM FOR EMPLOYERS

INSTITUTION: MILITARY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
CITY: WARSAW
POSITION: Assistant professor
DISCIPLINE: Materials science
POSTED: 13 th July 2017
EXPIRES 31th July 2017
PERIOD OF EMPLOYMENT: Indefinite period of time (1.10.2017 to 29.02.2020)
WEBSITE: www.wat.edu.pl
KEY WORDS: general physics, photonics, materials science, liquid crystals, photonic technologies, polarization and diffraction optics, thin layers
DESCRIPTION (field, expectations, comments):

Candidate for visiting professor position should have an experience and published papers in scientific studies on liquid crystal materials science and their applications in photonics, published results in applied studies, as well as experiences in projects conducted in cooperation with commercial companies operating in the field of display design or manufacturing, photonic or optical technologies. A candidate must manifest experiences in clean room laboratory works, at least at two international laboratories and/or international research center in the industry, including works on technological processes of manufacturing of display-like structures with liquid-crystalline active layers.

Achievements must be documented with: at least 15 papers published in journals of international circulation listed in ISI Master Journal List; h-index 4 or higher; at least 1 published Intellectual Property and experience in their preparation; participation in at least 5 R&D&I projects.

Candidate should hold a PhD degree or higher obtained in the field directly connected with studies of liquid crystals and/or their applications. Visiting professor will conduct lectures, laboratories, calculating exercises on optics, photonics and materials science on liquid crystals in English. Science activities of the visiting professor will be connected with the design, manufacturing and studies of photonic devices with optically active liquid crystalline functional layer.

Admission requirements:

 •  activity in (at least 5) scientific project realization confirmed by project’s managers;
 •  experience and aptitudes for teaching in high school technical profile (confirmed with an independent performing of minimum 100 hours of classes at the technical university);
 •  good skills in English (specially technical);
 •  PhD Eng degree with thesis subject related directly to candidate description given above;
 •  Authorship / co-authorship of scientific papers related to the job description (minimum 15 publications listed in ISI Master Journal List) and at least one published patent;
 • Technical education with at least PhD degree (PhD thesis should be connected with the field of interest given in the candidate profile description).
 • The knowledge and practical ability of conducting of technological processes of fabrication of photonic transducers with liquid crystalline layers.

The competition application should include:

 •  a letter of application to the Rector-Commandant of the Military University of Technology;
 •  candidate’s questionnaire;
 •  CV;
 •  copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate's qualifications;
 •  a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act of 29th August, 1997;
 •  a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force;
 •  a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime;
 •  a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract;
 •  a declaration on the full use of civil rights;
 •  a declaration stating whether MUT is the core or non-core workplace for the applicant;
 •  an opinion given by the head of department/high school where the candidate performed the classes/lectures.

Documents should be submitted by 31th July 2017

 •  in person to the secretary's office at the front desk, building 100/151
 •  by post: Military University of Technology,
 • Faculty of Advanced Technology and Chemistry,
 • 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St. 00-908 Warsaw, Poland
 •  by e-mail/fax: , 261 83 94 70

Additional information can be obtained by phone: 261 83 90 14, 261 83 94 50
The competition will be adjudicated no later thn two weeks after the competition deadline.
The applications that are rejected will be destroyed by the evaluating committee.
The Military University of Technology does not provide accommodation.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 13 lipca 2017 13:44 Marek Zawada