FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

MIASTO: WARSZAWA

STANOWISKO: ASYSTENT NAUKOWO-DYDAKTYCZNY

DYSCYPLINA NAUKOWA: CHEMIA

DATA OGŁOSZENIA: 11 lipiec 2017 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 lipiec 2017 r.

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: chemia analityczna, chemia ogólna, analiza instrumentalna, adsorpcja, synteza sieci metalo-organicznych (MOFs)

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta będzie realizowała zadania dydaktyczne (prowadziła ćwiczenia i labo-ratoria) w zakresie chemii analitycznej, analizy instrumentalnej i chemii ogólnej. Kandydat do objęcia stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego powinien cechować się zamiłowaniem do pracy dydaktycznej i naukowej oraz posiadać doświadczenie zarówno w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, jak i w pracy naukowej. Zadania naukowe asystenta będą polegały na prowadzeniu badań adsorpcyjnych, zmierzających do realizacji rozprawy doktorskiej, w zakresie chemii, chemii fizycznej oraz automatyzacji procesów pomiarowych w adsorpcji. Od kandydata wyma-gana jest wiedza i doświadczenie w zakresie wymienionej tematyki (potwierdzone publikacjami). Ponadto wyma-gane jest doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami.

Wymagania od kandydatów:

 •  stopień zawodowy magistra chemii w dyscyplinie chemia;
 •  rozpoznawalny dorobek naukowy (co najmniej 1 publikacja z listy A lub B MNiSW);
 •  umiejętność pracy w zespole badawczym potwierdzona udziałem w co najmniej 1 projekcie badawczym NCN;
 •  udokumentowany udział w konferencjach naukowych;
 •  dotychczasowa aktywność naukowa w tematyce syntezy i badania właściwości adsorpcyjnych sieci me-talo-organicznych (MOF);
 •  bardzo dobra znajomość technik analizy klasycznej i instrumentalnej;
 •  bardzo dobra znajomość technik pomiarowych stosowanych w adsorpcji;
 •  umiejętność obsługi analizatora adsorpcyjnego ASAP 2020;
 •  doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, na poziomie akademickim, z zakresu chemii anali-tycznej i chemii ogólnej;
 •  znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu bardzo dobrym.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 •  podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 •  kwestionariusz osobowy;
 •  życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i dydaktycznej (CV);
 •  informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 •  odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 •  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych;
 •  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych;
 •  oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
 •  oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczy-ciela akademickiego na stałe lub czas określony;
 •  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 •  oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w terminie do 31 lipca 2017 r:

 • osobiście w sekretariacie Wydziału Nowych Technologii i Chemii pok. 151.
 •  listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
 •  pocztą elektroniczną/faksem: / 26183 9470

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 26183 9582, 26183 9450

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


FORM FOR EMPLOYERS

INSTITUTION: MILITARY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

CITY: WARSAW

POSITION: ASSISTANT

DISCIPLINE: CHEMISTRY

POSTED: 11th July 2017

EXPIRES: 31th July 2017.

WEBSITE: www.wat.edu.pl

KEY WORDS: analytical chemistry, general chemistry, instrumental analysis, adsorption, synthesis of metal-organic frameworks (MOFs)

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

The candidate will perform the tasks teaching academic courses (class exercises and laboratories) in the fields of analytical chemistry, instrumental analysis and general chemistry. The candidate for the position of researcher and teacher assistant should have a passion for teaching and research, and have experience in both teaching and in the research. Assistant scientific tasks will rely on adsorption research, to implementation the doctoral dissertation, research in the field of physical chemistry and automation of measurement processes in adsorption. A candidate requires knowledge and experience in the subjects listed (confirmed by publications) and teaching experience with students.

Admission requirements:

 •  master degree in chemistry;
 •  recognizable academic achievements (at least 1 publications from the MNiSW A or B list);
 •  ability to work in a research team confirmed by the participation of at least 1 research NCN project;
 •  documented participation in scientific conferences;
 •  previous scientific activity in a synthesis and study properties of metal-organic framework (MOF);
 •  very good knowledge of classical and instrumental analysis techniques;
 •  very good knowledge of measurement techniques used in adsorption;
 •  ability to operate adsorption analyzer ASAP 2020;
 •  experience in teaching on academic level in the field of analytical and general chemistry;
 •  Polish and English language skills on a very good level.

the competition application should include:

 •  a letter of application to the Rector of the Military University of Technology;
 •  candidate’s questionnaire;
 •  CV;
 •  information about scientific interests, scientific and didactic achievements;
 •  copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate's qualifications;
 •  a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act of 29th August, 1997;
 •  a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force;
 •  a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime;
 •  a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed term basis/contract;
 •  a declaration on the full use of civil rights;
 •  a declaration stating whether MUT is the core or non-core workplace for the applicant.

Documents should be submitted till 31th July 2017.

- in person to the secretary's office / at the front desk

- by post: at the Military University of Technology, Faculty of Advanced Technology and Chemistry 00-908 Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St.

- by e-mail/fax: , 26183 9470

Additional information can be obtained by telephone: 26183 9582, 26183 9450

The competition will be adjudicated no later than two weeks after the competition deadline.

The applications that are rejected will be destroyed by the evaluating committee.

The Military University of Technology does not provide accommodation.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 11 lipca 2017 10:33 Marek Zawada
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 lipca 2017 10:42 Marek Zawada
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 lipca 2017 12:24 Marek Zawada
Artykuł został zmieniony. środa, 12 lipca 2017 12:12 Marek Zawada