FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego

MIASTO: WARSZAWA

STANOWISKO: ADIUNKT NAUKOWO – DYDAKTYCZNY

DYSCYPLINA NAUKOWA: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

DATA OGŁOSZENIA: 11 lipiec 2017 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 lipca 2017 r.

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: fotoluminescencja, supersieci.

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Wymagania od kandydatów:

 •  kwalifikacje zawodowe potwierdzone stopniem doktora nauk fizycznych lub technicznych
 •  znajomość metod spektroskopii laserowej, w szczególności techniki fotoluminescencji w podczerwieni potwierdzona co najmniej jedną publikacją przyjętą do druku (lista A MNiSW)
 •  doświadczenie w badaniu detektorów podczerwieni poświadczone co najmniej dwiema publikacjami (lista A MNiSW)
 •  znajomość programów obliczeniowych takich jak Matlab, Origin oraz podstawowa znajomość niskopoziomowego języka programowania jak C/C++ lub python
 •  umiejętność pisania aplikacji w środowisku LabView
 •  rozpoznawalny dorobek naukowy, co najmniej 30 publikacji (na liście A MNiSW), indeks Hirscha co najmniej 8
 •  umiejętności dydaktyczne oraz przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć potwierdzone co najmniej dwoma latami prowadzenia zajęć ze studentami
 •  umiejętności zarządzania projektem badawczym potwierdzone zarówno prowadzeniem własnego projektu badawczego, jak również udziałem w co najmniej 5 projektach badawczych
 •  bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 •  podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 •  kwestionariusz osobowy;
 •  życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 •  odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 •  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
 •  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
 •  oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 •  oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,
 •  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 •  oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w terminie do 31 lipiec 2017r. osobiście w sekretariacie Wydziału Nowych Technologii i Chemii w bud. 100/151

 •  listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
 •  pocztą elektroniczną/faksem: email: / 26183 9470

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 26183 9014, 26183 9450

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie


FORM FOR EMPLOYERS

INSTITUTION MILITARY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

CITY: WARSAW

POSITION:ADIUNCT

DISCIPLINE: MATERIALS ENGINEERING

POSTED: 11th July 2017

EXPIRES: 31th July 2017

PERIOD OF EMPLOYMENT: Fixed-term

WEBSITE: www.wat.edu.pl

KEY WORDS: photoluminescence, superlattice

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

Admission requirements:

 •  PhD with specialty in physics or technics - knowledge of laser spectroscopy methods, in particular luminescence technique in infrared confirmed by one publication accepted to print (list A MNiSW)
 •  experience in infrared detector investigation confirmed by two publications (list A MNiSW) - the knowledge of calculation programs such as Matlab, Origin and basics knowledge of the low-level programming languages such as C/C++ or python
 • skill of programing in LabView - recognizable scientific achievements, at least 30 publications (papers on A list MNiSW) at least 8 Hirsch index - teaching skills and experience in teaching confirmed by at least two years of teaching; - research project management skills confirmed by management of own research project as well as the participation in at least 5 research projects; - advanced level of English;

The competition application should include:

 • a letter of application to the Rector of the Military University of Technology,
 • candidate’s questionnaire,
 • CV,
 • copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate's qualifications,
 • a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act of 29th August, 1997,
 • a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force,
 • a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime,
 • a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract,
 • a declaration on the full use of civil rights,
 • a declaration stating whether MUT is the core or non-core workplace for the applicant.

Documents should be submitted till 31thJuly 2017

 • in person to the secretary's office / at the front desk build 100/151
 • by post: at the Military University of Technology, Faculty of Advanced Technology and Chemistry 00-908 Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St.
 • by e-mail/fax: /, 26183 9470

Additional information can be obtained by telephone: 26183 9014, 26183 9450

The competition will be adjudicated no later than two weeks after the competition deadline.

The application that are rejected will be destroyed by the evaluating committee.

The Military University of Technology does not provide accommodation.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 11 lipca 2017 10:24 Marek Zawada
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 lipca 2017 10:34 Marek Zawada
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 lipca 2017 10:43 Marek Zawada
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 lipca 2017 11:56 Marek Zawada
Artykuł został zmieniony. środa, 12 lipca 2017 12:12 Marek Zawada